Revisorer

Eda kommuns kommunrevision består av 5 förtroendevalda revisorer som har valts av kommunfullmäktige efter förslag från de politiska partierna. De är kommunfullmäktiges kontrollinstrument över den kommunala verksamheten.

Kommunrevisionen arbetar självständigt enligt lagar och god revisionsed med att granska kommunen och dess bolag. Uppgiften är att granska om verksamheten i kommunen är laglig och följer de uppsatta mål för verksamheten.

Kommunrevisionens uppgift är att årligen avge en revisionsberättelse som berättar om ansvarsfrihet kan tillstyrkas. Varje revisor är självständig men man samarbetar i ett kollegium och biträdes av sakkunniga revisorer från KPMG.

Den kommunala verksamheten granskas och redovisas i revisionsrapporter. I granskningen prövas också om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Om verksamheten bidrar till att kommunmedborgarna får den service och de tjänster som kommunfulllmäktige och nämnder beslutat om, till ett pris som inte är högre än nödvändigt.

Kommunrevisionens granskningar är också demokratiska kontroller. Man bedömer om den verksamhet som betalas av skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäkties beslut, lagar och förordningar. Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning.

Revisionens reglemente är det lokala dokument som styr revisionen. Reglementet finns i kommunens författningssamling.