Gatubelysning

Väg- och cykelvägsbelysning

Kommunens belysning delas upp i tätortsbelysning och landsbygdsbelysning och för dem gäller olika regler. Tätortsbelysningen styrs av vilket område som fastställts som tätort. Där detaljplan finns räknas området som tätort ur belysningssynpunkt. På landsbygden består belysningsanläggningarna av gamla system som övertagits från dåvarande Vägverket, idag Trafikverket.

Driften av all belysning sköts av en entreprenör. LED armaturer finns på en gång och cykelväg i Charlottenberg.

Tider

Sommarsläckning sker mellan 15 maj och 15 augusti. Nattsläckning gäller för övriga tider på året  mellan klockan 24.00 och 5.00.

Utbye av lampor

Ett projekt pågår för att byta ut och minska ned anläggningarna på landsbygden för att klara driften ekonomiskt, att uppfylla elsäkerhetskraven och att uppfylla kravet på kvicksilverfria belysningsarmaturer senast 2015. I anläggningarna byts  de gamla trästolparna mot eftergivliga stolpar för bättre trafiksäkerhet. Samtliga belysningsanläggningar, utom Häljeboda, styrs med ett skymningsrelä i Charlottenberg.

Trafikskadad belysning

Ibland skadas belysningsanläggningar av trafikskador. Så fort skadan blir känd för oss anmäls detta till vår driftentreprenör. I första hand elsäkras anläggningen så att personskador inte uppkommer. Byte av stolpe görs ofta vid senare tillfälle.