Avloppsinventering

Eda kommun påbörjar under hösten 2019 en inventering av enskilda avlopp i kommunen. Det beräknas finnas ca 2000 enskilda avlopp i kommunen och kunskapen om dess utforming är bristfällig. För att få en överblick på de enskilda avloppens status och på så sätt kunna identifiera de avlopp som har en negativ påverkan på omgivningen genomför kommunen en inventering.

Varför inventerar vi?

Om en avloppsanläggning inte har tillräcklig reningsfunktion kan den bidra till övergödningen av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten innehåller även smittämnen som riskerar förorena vårt dricksvatten och närliggande badplatser. Miljömyndigheter har ansvaret enligt lag att kontrollera enskilda avloppsanläggningar.

Vart inventerar vi?

Kommunen har delats upp i olika områden som kommer att inventeras i omgångar. Indelningen har främst skett genom att ett område/by avgränsas genom naturliga avgränsningar såsom sjöar, vägar m.m. Kommunstyrelsen i Eda kommun har fastställt en treårsplan över vilka områden som ska inventeras först. Tätbebyggda områden nära sjöar och vattendrag är prioriterade. Nedan kan du se en lista på de områden som kommer att inventeras under de tre närmsta åren. Notera att det endast är en plan som kommunen eftersträvar att följa, omprioriteringar kan ske och planen kan bli förskjuten. Syftet med att bestämma ett antal områden i förväg är att du som fastighetsägare kan få veta när vi planerar att komma till ditt område.

Omprioritering av inventeringens områden har gjorts. För närvarande inventeras därför följande område: 
Hammar

Tidigare/pågående områden kan du se nedan.
Där står det när vi genomförde enkätinventeringen samt nuvarande status.

2019 Höst 
Ås/Lilla Hög (Kravställning planeras återupptas under våren 2022)
2020 Vår 
Vattenskyddsområden (Koppom, Vittensten) (avslutade i väntan på uppdaterade vattenskyddsföreskrifter)
Morast/Långelanda, Gryttved (pågående behadling av enkäter)
2021 Vår Bålstad/Solberga  (pågående behadling av enkäter)

Följande områden ska inventeras härnäst enligt kommunens inventeringsplan. Inventeringen har dock blivit försenad samt att omprioritering har gjorts, vilket gör att det inte är fastställt när vi kommer till nedanstående områden:

Flogned, By
Hälle, Växvik
Lerot/Vittensten, Kortlanda

Hur går inventeringen till?

Enkätundersökning
Du som fastighetsägare får ett informationsbrev tillsammans med en enkät utskickad till dig när det är dags för inventering i ditt område. I enkäten fyller du i så mycket du kan och vet om ditt avlopp och skickar sedan in enkäten i bifogat svarskuvert.
Miljö- och byggavdelningen kommer även ta fram den information som finns om din anläggning i arkivet.

Bedömning
En bedömning görs sedan utifrån informationen från arkivet och de svar du angett i enkäten. Bedömningen sker utifrån avloppsguidens grönt, gult eller rött. Ett grönt avlopp innebär att vi är klara hos dig. Ett gult avlopp innebär att vi inte kan säkerställa avloppets funktion utan måste göra ett platsbesök för att ta reda på det. Är avloppet bedömt som rött så behöver det åtgärdas. 

Vad händer sen?
Om din anläggning behöver åtgärdas kommer du få ett beslut om åtgärdskrav eller utsläppsförbud. Detta beslut börjar gälla ca. 1-3 år efter det skickats ut och inte överklagas. Du har då normalt god tid på dig att ansöka om tillstånd och sedan anlägga ett nytt avlopp. Just nu har vi många områden under inventering samtidigt och vi hinner inte ställa krav i samma takt som vi inventerar. Det innebär att det i vissa fall kan dröja innan du får ett krav. Om det blir aktuellt med krav på ditt avlopp så kommer du underrättas om det och ges möjlighet att lämna synpunkter innan själva beslutet fattas. När beslutet väl är fattat så har du också möjlighet att överklaga belsutet till länsstyrelsen.

Att inrätta en avloppsanläggning är tillståndspliktigt och ansökan måste skickas in till kommunen i god tid innan. Arbete får inte påbörjas innan du fått ditt tillstånd.

Avgifter

För handläggningstid av ett beslut tas en timavgift ut som 2022 ligger på 1 231 kr enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Vid prövning av ansökan om tillstånd tas en fast avgift ut, denna beror på hur avloppsanordningen är utformad och dess storlek.

Har du frågor kring inventeringen kan du läsa mer under ” frågor & svar” här på sidan eller kontakta oss på Miljö- och byggavdelningen.