Avloppsinventering

Eda kommun påbörjar under hösten 2019 en inventering av enskilda avlopp i kommunen. Det beräknas finnas ca 2000 enskilda avlopp i kommunen och kunskapen om dess utforming är bristfällig. För att få en överblick på de enskilda avloppens status och på så sätt kunna identifiera de avlopp som har en negativ påverkan på omgivningen genomför kommunen en inventering.

Varför inventerar vi?

Om en avloppsanläggning inte har tillräcklig reningsfunktion kan den bidra till övergödningen av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten innehåller även smittämnen som riskerar förorena vårt dricksvatten och närliggande badplatser. Miljömyndigheter har ansvaret enligt lag att kontrollera enskilda avloppsanläggningar.

Vart inventerar vi?

Kommunen har delats upp i olika områden som kommer att inventeras i omgångar. Indelningen har främst skett genom att ett område/by avgränsas genom naturliga avgränsningar såsom sjöar, vägar m.m. Kommunstyrelsen i Eda kommun har fastställt en treårsplan över vilka områden som ska inventeras först. Tätbebyggda områden nära sjöar och vattendrag är prioriterade. Nedan kan du se en lista på de områden som kommer att inventeras under de tre närmsta åren. Notera att det endast är en plan som kommunen eftersträvar att följa, omprioriteringar kan ske och planen kan bli förskjuten. Syftet med att bestämma ett antal områden i förväg är att du som fastighetsägare kan få veta när vi planerar att komma till ditt område. I fortsättningen är det därför tänkt att du får information i din brevlåda ett par månader innan det är dags för inventering i ditt område.

2019 Höst
Ås/Lilla Hög
2020 Vår
Vattenskyddsområden (Koppom, Vittensten), Morast/Långelanda, Gryttved
2020 Höst, 2021 Vår
Bålstad/Solberga
2021 Vår, 2021 Höst
Flogned, By
2021 Höst, 2022 Vår
Hälle, Växvik
2022 Vår, 2022 Höst
Lerot/Vittensten, Kortlanda

Inventeringen har försenats lite, vilket gjort att utskicken har förflyttats ett halvår. Ordningen ovan är som tidigare, men området Bålstad/Solberga inventeras våren 2021 osv. Se ändringen i tabellen ovan som fetmarkerade.

Hur går inventeringen till?

Enkätundersökning
Du som fastighetsägare får ett informationsbrev tillsammans med en enkät utskickad till dig när det är dags för inventering i ditt område. Med utskicket kommer även en inbjudan till en informationsträff dit du kan komma och ställa dina frågor.
Miljösektionen kommer även ta fram den information som finns om din anläggning i arkivet.

Bedömning
En bedömning görs sedan utifrån informationen från arkivet och de svar du angett i enkäten. Denna bedömning skickas till dig i ett brev. Bedömningen sker utifrån avloppsguidens grönt, gult eller rött. Bedöms avloppet vara rött får du som fastighetsägare normalt 2-3 månader på dig att lämna synpunkter innan förslag till beslut om utsläppsförbud skickas ut. 

Vad händer sen?
Om din anläggning behöver åtgärdas kommer du få ett beslut om åtgärdskrav eller utsläppsförbud. Detta beslut börjar gälla ca. 1-3 år efter det skickats ut. Du har då god tid på dig att ansöka om tillstånd och sedan anlägga ett nytt avlopp.

Att inrätta en avloppsanläggning är tillståndspliktigt och ansökan måste skickas in till kommunen i god tid innan. Arbete får inte påbörjas innan du fått ditt tillstånd.

Avgifter

För handläggningstid av ett beslut tas en timavgift ut som 2020 ligger på 1 107 kr enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Vid prövning av ansökan om tillstånd tas en fast avgift ut, denna beror på hur avloppsanordningen är utformad och dess storlek.

Har du frågor kring inventeringen kan du läsa mer under ” frågor & svar” här på sidan eller kontakta oss på Miljö- och byggavdelningen.