Avloppsinventering

Eda kommun påbörjar under hösten 2019 en inventering av enskilda avlopp i kommunen. Det beräknas finnas ca 2000 enskilda avlopp i kommunen och kunskapen om dess utforming är bristfällig. För att få en överblick på de enskilda avloppens status och på så sätt kunna identifiera de avlopp som har en negativ påverkan på omgivningen genomför kommunen en inventering.

Avloppsinventeringen delas upp utifrån avrinningsområden och du som fastighetsägare får information i din brevlåda när det är dags för inventering i ditt område.

Varför inventerar vi?

Om en avloppsanläggning inte har tillräcklig reningsfunktion kan den bidra till övergödningen av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten innehåller även smittämnen som riskerar förorena vårt dricksvatten och närliggande badplatser. Miljömyndigheter har ansvaret enligt lag att kontrollera enskilda avloppsanläggningar.

Hur går inventeringen till?

Enkätundersökning
Du som fastighetsägare får ett informationsbrev tillsammans med en enkät utskickad till dig när det är dags för inventering i ditt område. Med utskicket kommer även en inbjudan till en informationsträff dit du kan komma och ställa dina frågor.
Miljösektionen kommer även ta fram den information som finns om din anläggning i arkivet.

Bedömning
En bedömning görs sedan utifrån informationen från arkivet och de svar du angett i enkäten. Denna bedömning skickas till dig i ett brev. Du får då 2-3 månader på dig att lämna synpunkter innan förslag till beslut skickas ut.

Vad händer sen?
Om din anläggning behöver åtgärdas kommer du få ett beslut om åtgärdskrav eller utsläppsförbud. Detta beslut börjar gälla ca. 1-3 år efter det skickats ut. Du har då god tid på dig att ansöka om tillstånd och sedan anlägga ett nytt avlopp.

Att inrätta en avloppsanläggning är tillståndspliktigt och ansökan måste skickas in till kommunen i god tid innan. Arbete får inte påbörjas innan du fått ditt tillstånd.

Avgifter

För handläggningstid av ett beslut tas en timavgift ut som 2019 ligger på 1 090 kr enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Vid prövning av ansökan om tillstånd tas en fast avgift ut, denna beror på hur avloppsanordningen är utformad och dess storlek.

Har du frågor kring inventeringen kan du läsa mer under ” frågor & svar” här på sidan eller kontakta oss.