Trafik och gator

Villakvarter

Gator och vägar

Det kommunala bolaget Teknik i Väst har sedan 1 januari 2019 ansvar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar och cykelvägar. Eda kommun är uppdragsgivare och beställare av tjänster. För vissa uppgifter har entreprenör handlats upp. Det kan röra sig om snöröjning eller vårstädning.

Kommunens gator och vägar är skattefinansierade. Det betyder att kostnaderna för drift och underhåll av vägarna betalas med kommunalskatten. Underhållsbehovet är större än vad driftbudgeten har utrymme för.

Därför genomförs nyasfaltering där det anses mest prioriterat. Hög prioritet har mycket trafikerade vägar. Låg prioritet har exempelvis återvändsgränder.

Samhällsbyggnad samordnar sanering av vatten och avlopp med asfalteringsbehovet av gator. Det ger en mer kostnadseffektiv drift för kommunen som helhet. Teknik i Väst är utförare.