Skyddsjakt

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

I jaktlagstiftningen ges möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan tillgripas om vilda djur riskerar att ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta), omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”. Det olika myndigheter som ger tillstånd till skyddsjakt beroende på vilket djur det är. Naturvårdsverket är tillståndsgivare när det gäller de stora rovdjuren och i annat fall är det länsstyrelsen.

I andra fall behövs inget sådant särskilt tillstånd, dessa fall uppräknas i jaktförordningens bilaga 4:
Djur som kan vara aktuella för skyddsjakt är exempelvis grävling, vildsvin, kaja och kanadagås.

Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs samt lämnar tillstånd till att lossa skott inom tätbebyggt/detaljplanerat område. 

Kommunens skyddsjägare

Miljö- och byggavdelningen får ibland in klagomål om rådjur, grävlingar och andra vilda djur i trädgårdar. Det är inte att anse som en olägenhet enligt miljöbalken och är därför inte ett ärende för Miljö- och byggavdelningen. Vi kan ändå hjälpa till med tips och förmedla kontakt med kommunjägarna i vissa enstaka fall där skyddsjakt kan bli aktuellt för att förhindra skada eller annan olägenhet.

Utanför tättbebyggt område

Utanför tättbebyggt område är det respektive fastighetsägare eller jakträttsinnehavare som sköter eventuell skyddsjakt på sin mark.

Förvildade katter

För katter finns det speciella regler i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där anges att en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs tillstånd av polismyndigheten.
När det gäller förvildade katter som far illa och saknar ägare, kontakta Länsstyrelsen

Fåglar

Förebyggande åtgärder:

  • Undvik matning av småfåglar från balkonger och i närheten av huset, det lockar även till sig större fåglar till området.
  • Släng inte matrester utomhus.
  • Var noggrann med avfallshantering. Detta betyder stängda soptunnor och komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.
  • Sätt upp nät, piggar, plåtar, vajrar som hindrar fåglarna att bygga bo och häcka på fastigheten.
  • Ta bort fågelbon och ägg från tak och hängrännor. Detta görs med 14 dagars intervall under mars-juli.
  • Uppsättning av fågelattrapper eller roterande föremål som kan störa fåglarna.
    Det är fastighetsägaren, det vill säga du eller det bostadsbolag du bor hos eller din bostadsrättsförening som har ansvar för att förebygga störningar från fåglar.

Avskjutning av fåglar

Att låta skjuta fåglar för att minska beståndet är ingen bra metod, det löser inte problemet på lång sikt. Om inget annat görs är risken stor att det snart är lika många fåglar igen.