Kommunalt Avlopp

Fastigheter inom verksamhetsområde med kommunalt avlopp, kopplas till det kommunala spillvattennätet. Den kommunala avloppsreningen är i de allra flesta fall överlägsen reningsfunktionen i enskilda avloppsanläggningar och därför är det mycket sällsynt att enskilt avlopp godtas inom VA-område för spillvatten.

Kommunalt avlopp

I kommunens avloppsreningsverk renas avloppsvattnet i flera steg. Först mekaniskt och därefter biologiskt följt av ett kemiskt reningssteg i de större verken. I de större avloppsreningsverken går det renade avloppsvattnet vidare till ett extra reningssteg i form av en våtmark/biodamm, där näringsämnen bryts ned. Avloppsreningsverken tar även hand om det slam som kommer från enskilda avlopp. När reningsprocessen är klar återstår avvattnat slam som komposteras på Lundens avfallsanläggning. 

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp är ett begrepp som omfattar olika typer av enskilda avloppanläggningar.