Syftet med upphandling

Lagen/tolkningen av lagen är mycket komplicerad men i korthet innebär den att följande principer skall beaktas:

Likabehandlingsprincipen

Alla leverantörer skall behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information, vid samma tillfälle.

Principen om icke-diskriminering

Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Härav följer att den upphandlande enheten till exempel inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.

Principen om ömsesidigt erkännande

Innebär bland annat att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna.

Proportionalitetsprincipen

Kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Dessutom måste kraven vara ägnade att leda till att den upphandlande enhetens syfte med att ställa dem uppnås.

Transparensprincipen

Innebär att upphandlingsprocessen skall kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna skall ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som skall upphandlas. De ställda kraven får inte frångås.