Skadedjur

Råtta

Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra kan göra stor skada i ditt hem genom att angripa livsmedel, textilier och träslag. Möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar är exempel på skadedjur och ohyra som förstör i hemmet.  Enligt miljöbalken ska bostäder och andra lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Syftet är att förhindra olägenhet för människors hälsa.

Ansvar och lagstiftning

Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av skadedjur på den egna fastigheten:

"Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägare eller nyttjanderättsinnehavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa" (Miljöbalken 9 kap 9 §).

Skadedjur

Med Skadedjur avses djur som orsakar problem för människor på något sätt. Det kan t.ex. vara råttor och vissa fåglar.

Ohyra

Insekter klassas som ohyra när de finns på olämplig plats i olämpligt stort antal. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror, flugor och vägglöss är exempel på insekter som vi brukar kalla ohyra.

Om du får problem

Bor du i lägenhet och upptäcker ohyra inomhus eller anser att det finns djur kring din bostad som orsakar olägenhet ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att göra något åt problemen. Om problemen ändå kvarstår kan du vända dig till Eda kommuns Miljö- och byggavdelning

Äger du din bostad ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.