Lediga jobb

Röd stuga bland tallar på Valfjällstoppen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Vikarierande kurator 100% Hierneskolan/Adolfsfors skola

  Arbets-/ansvarsuppgifter Arbetsuppgifter för den psykosociala insatsen är att: · bidra med psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete · bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers lärande, utveckling och hälsa i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig personal · ge handledning och konsultation till pedagogisk personal · kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa · genomföra samtal med enskilda elever relaterade till skolsituationen, till exempel stöd- och motivationssamtal samt utredande och rådgivande samtal i syfte till att bidra med kunskaper om samhällets stödsystem · på uppdrag av rektor utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat inför beslut om särskilt stöd och framtagande av åtgärdsprogram samt inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola · delta i organiseringen av skolans arbete med värdegrund och likabehandling · ta till vara kunskap och elevernas psykosociala hälsa i elevhälsans arbete

 • Sommarvikarier till LSS i Åmotfors

  Vi är snart i hamn med rekryteringen till LSS. Känner du att du är en nattuggla och kan arbeta nattpass inom LSS så är det just dig vi söker! Det finns också behov av timvikarier som kan ta extrapass i sommar inom LSS dagtid. • Du är ett stöd och hjälp i vardagen för personer som har en funktionsvariation. Du följer med på olika aktiviteter och hjälper till med omvårdnad och hushållssysslor. • Du är en person som har lätt för att anpassa dig i olika situationer och kan möta andra på ett fint sätt. Du är lyhörd för andras behov. • I din arbetsuppgift ingår också att ge ut läkemedel och för att få göra det krävs att du gör ett delegeringsprov. • Vi dokumenterar i Lifecare och du behöver kunna läsa och skriva svenska språket för att få anställning.

 • Socialpedagoger till Eda kommun (5 tjänster)

  Arbetsuppgifter I rollen som socialpedagog ingår du i skolans trygghetsteam och har ett nära samarbete med skolans kurator. Du har ett tätt samarbete med kommunens skolsocionom och ingår i det skolsociala teamet i Eda kommun. Du har en skolledare som närmaste chef och ett ansvar för att: • vara en viktig länk mellan skola, socialtjänst och övriga aktörer i skolans olika arenor • frånvarokartläggning, utredning och operativt arbete med elever och vårdnadshavare • kontakta- och uppsöka vårdnadshavare med elever som har skolproblematisk frånvaro • stötta elever som behöver stöd i att komma till eller tillbaka till skolan efter hög frånvaro • bistå med förebyggande och tillitsskapande arbete utifrån ett tvärprofessionellt arbetssätt • erbjuda stödinsatser till vårdnadshavare för att underlätta samarbete runt den enskilda eleven • stötta elever som är i behov av att få struktur och tillgång till socialt vuxenstöd under skoldagen • samarbeta med övriga aktörer som finns som till exempel hälso-, sjukvård och fritidssektor • trygghets- och relationsskapande sociala aktiviteter inom-/utomhus på skoltid och fritidstid • tillgängliga lärmiljöer och anpassningar av social karaktär på grupp- och organisationsnivå • arbeta med värdegrundsfrågor eller relationsbyggande sociala aktiviteter under raster • hitta främjande och förebyggande aktiviteter som motverkar kränkningar, utifrån kränkningsärenden • åtgärdande arbete med att utreda och följa upp kränkningsanmälningar, både på grupp- och individnivå • skapa och bygga tillitsfulla relationer mellan elever, medarbetare och vårdnadshavare • samverka med övrig skolpersonal, lärare, trygghets- och skolsocialt team i verksamheten

 • Speciallärare till grundskolan i Eda kommun (10 tjänster)

  Uppdrag I uppdraget som speciallärare har du fokus på ett professionellt arbets-/förhållningsätt för att förebygga och undanröja hinder i lärmiljöer för att möjliggöra kunskapsutveckling hos alla elever. Du har ett specifikt uppdrag att skapa goda förutsättningar för matematik-, språk-, skriv- och läsutveckling hos elevgrupper i behov av tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar, särskilt stöd. Du har ansvaret för skolans studierum, särskild-/enskild undervisningsgrupp. Du har en coachande roll och fungerar som bollplank gentemot lärares undervisning. Du finns som ett stöd till elever i behov av detta, både i och utanför klassrummet. Uppdraget innebär att du har fokus på skolans utbildningsuppdrag och stöttar lärare i deras undervisning, för att möjliggöra alla elevers framsteg mot att uppnå utbildningens mål. I uppdraget bistår du med kvalificerade analyser av pedagogiska verksamheters förutsättningar att möjliggöra lärande och utveckling för alla elever. Du har ett förebyggande och åtgärdande uppdrag att kritiskt analysera undervisningens förutsättningar, som utgångspunkt för utveckling av de pedagogiska-, sociala och fysiska lärmiljöerna i verksamheten. Du arbetar för att integrera ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen och alla årskurser som ska genomsyra verksamheten. Du är delaktig i elevhälsans uppföljnings- och analysarbete för utveckling av skolans arbete för att alla ska lyckas. Arbetsuppgifter - arbeta förebyggande för att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer i verksamheten - bistå med specialpedagogisk kompetens i elevhälsans arbete med utredningar och åtgärdsprogram - fungera som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor inom språk- och kunskapsutveckling - analysera lärares undervisning för att undanröja hinder och främja extra anpassningar i klassrummet - kartlägga matematik-, språk-, skriv- och läsutveckling för att underlätta språk-/kunskapsutveckling - granska och föreslå förebyggande anpassningar som utvecklar inkluderande lärmiljöer - genomföra professionella samtal i samverkan med kollegor, vårdnadshavare och elever - leda, följa upp och utvärdera utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att alla ska lyckas - utveckla pedagogiska-, fysiska och sociala lärmiljöer i och utanför klassrummen - genomföra åtgärdsprogram för enskilda elevgrupper i samverkan med berörda aktörer - individanpassa arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd på grupp- och organisationsnivå

 • Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog i Eda kommun (11 tjänster)

  Uppdrag Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt genom att erbjuda aktiviteter som på olika sätt knyter an till, och förstärker arbetet mot läroplanens mål. Som lärare i fritidshem arbetar du med barn och elever mellan 6-12 år. Det övergripande uppdraget är att skapa en meningsfull fritid som utmanar och stimulerar till en god hälsa, lärande och utveckling. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från mål-/åldersgruppens egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen. Fritidshemmet har ett kompensatoriskt uppdrag som förenar omsorg med pedagogik. Du förväntas samverka med den kommunala och ideella kultur- och fritidsverksamheten i Eda kommun. Du arbetar i nära samspel med barnen och eleverna samt tillsammans med vårdnadshavare genom att både stödja och utmana dem. Ditt arbete utgår från fritidshemmets styrdokument för elever mellan 6-9 år, och möta behovet av öppen fritidsverksamhet för barn 10-12 år i fritidsklubben. Arbetsuppgifter I rollen som lärare i fritidshemmet ingår du i ett arbetslag tillsammans med övriga lärare och stödresurser med biträdande rektor som närmaste chef. Lärare i fritidshemmet och fritidspedagogerna arbetar med uppdrag från nationella och lokala styrdokument med ett ansvar för att: • arbeta med att organisera, planera och genomföra undervisning utifrån uppdraget. • integrera in praktisk-/estetiska lärprocesser i undervisning så som bild, dans, drama och musik. • tillämpa centrala styrdokument och lokala pedagogiska planeringar utifrån läroplanen. • värdegrundsarbete så som det formuleras i läroplanen för att förebygga mobbning och kränkningar. • elevvårdande arbete utifrån elevers olika behov, önskemål och förutsättningar. • öka mål-/åldersgruppers delaktighet och inflytande och beaktande av olika behov och intressen. • stimulera till språk-, läs- och skrivutveckling utifrån ett första- och andraspråksperspektiv. • erbjuda arbetssätt inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik och estetiska uttrycksformer. • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stöd till grundskolans kunskapsuppdrag. • pedagogiska lärresurser såsom spel, böcker, lekar och digitala verktyg för kunskapsutveckling. • schemalagda dagliga former av fysiska-, idrotts- och rörelseaktiviteter både inom-/utomhus. • samarbeta med andra personal-/yrkesgrupper inom skolan, socialtjänst, kultur- och fritid etc. •pedagogisk dokumentation som utgör en central grund för fritidshemmets kvalitetsarbete

 • Skolsocionom till skolsocialt team i Eda kommun

  Arbetsuppgifter Skolsocionomen arbetar direkt underställd verksamhetscheferna inom bildnings- och socialförvaltningen. Du ansvarar för att i dagliga arbetet genom att samordna insatser inom och mellan skolan och socialtjänstens utifrån specifika barn och elevers behov. I uppdraget som skolsocionom arbetar du med ett ansvar för att: • starta, driva och utveckla ett tvärprofessionellt skolsocialt team i kommunen • informera om erbjudande till presumtivt föräldraskapsstöd individuellt eller i grupp • vid behov delta i trygghets- och elevhälsoteam samt samordningsmöten • kartläggningsarbete utifrån skolsocialt mående, familjesystem, skolans arbete med närvaron. • kontakt- och uppsökande verksamhet utifrån upprättade styr- och förhållningsdokument • arbeta relationsskapande med elever, föräldrar, lärare och andra samverkansaktörer. • deltagande vid skol-, föräldra- och informationsmöten mot vårdnadshavare • utgöra en konsultativ funktion gällande samverkan mellan skolan och socialtjänsten. • motiverade-, vägledande och stödjande samtal med elever och dess vårdnadshavare • initiera samverkan och leda nätverksmöten och tjänstemannamöten samt delta i SIP-möten. • bidrar till det kvalitetsarbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling av teamets arbete. • stödja elever med upprepad eller långvarig skolfrånvaro och dess vårdnadshavare samt familj • stöd i arbetet med att utreda och få fördjupad kunskap om orsak till elevens skolfrånvaro • initiera intern samverkan mellan skolan, socialtjänst och vårdnadshavare och e • utforma anpassat stöd till elever i samverkan med skolkurator, elevhälsoteam och andra aktörer • samordningen inom och mellan med skolans socialpedagoger och socialtjänstens medarbetare

 • Bygglovshandläggare

  Tjänsten är ett vikariat under frånvaro av ordinarie personal. Arbetsuppgifterna kommer innebära att du får handlägga ärenden från början till slut, det vill säga granska och bevilja bygglov, hålla tekniskt samråd, göra arbetsplatsbesök, hålla slutsamråd, samt utfärda start- och slutbesked. Förhandsbesked och strandskyddsdispenser kan bli en del av dina arbetsuppgifter. Du kommer att utforma tjänsteskrivelser och beslutsunderlag, föredra ärenden för nämnd samt självständigt fatta beslut på delegation. Tjänsten kan även komma att innefatta mer administrativa arbetsuppgifter så som arkivering och att granska/slutföra pågående och förfallna bygglovsärenden mm. Arbetsuppgifterna kan till viss del anpassas efter dina tidigare erfarenheter.

 • Socialsekreterare vuxenenheten

  Vi söker nu en socialsekreterare till vuxenenheten. Huvudinriktningen kommer inledningsvis att vara ekonomiskt bistånd. Om erforderliga beslut fattas i juni månad kommer del av tjänsten ingå i ett tvärprofessionellt samarbetsprojekt med EU-finansiering. Du kommer då att arbeta i team för att minska ekonomisk utsatthet i Eda kommun. Då vi i gruppen samarbetar nära varandra och ser en styrka i att kunna anpassa verksamheten efter behov kan du också komma att få möjlighet att bredda din kompetens med förekommande arbetsuppgifter inom vuxenenhetens övriga inriktningar, såsom våld i nära relation, riskbruk och beroende, socialpsykiatri och LSS. Den lilla kommunens möjligheter gör dessutom att beslutsvägarna är korta och utrymmet för att påverka beslut och utveckling av verksamheten är stort. Som socialsekreterare utreder du och bedömer rätten till bistånd enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker du hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självständig och självförsörjande. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning. På så sätt skapar vi utrymme för socialsekreterarna att göra ett kvalitativt socialt förändringsarbete. Tillsammans med ett välfungerande samarbete med kommunens arbetsmarknadsverksamhet har det gjort oss framgångsrika i arbetet med ekonomiskt bistånd. Det är också i denna utvidgade samarbetskontext ett eventuellt EU-projekt kommer ha sin bas. Flextid tillämpas på arbetsplatsen. Du har möjlighet att ansöka om växling av semesterersättning mot fler semesterdagar samt välja mellan friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Du erbjuds extern handledning och annan kompetensutveckling. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp samt en bra introduktion och ska göra vårt bästa för att du ska finna dig tillrätta hos oss.