Lediga jobb i kommunen

Röd stuga bland tallar på Valfjällstoppen

Nedan visas en lista på alla våra lediga tjänster. Klicka på den titel du är intresserad av, så kommer du vidare till annonsen för att söka digitalt.

 • Elevassistent förskoleklass vt, 100% Gunnarsbyskolan

  I jobbet som elevassistent arbetar du med barn och elever med särskilda behov. Detta kan t.e.x innebära att du ska stötta och skapa studiero, så att eleven får de bästa förutsättningarna under skoldagen. Som elevassistent ska du vara trygg, lugn och stabil. Det ska vara fokus på att bygga goda relationer med eleven. Viktiga egenskaper är god samarbetsförmåga med kollegor och att du är rak och tydlig.

 • Socialsekreterare barn och unga

  Individ- och familjeomsorgen behöver nu rekrytera en socialsekreterare med inriktning mot barn och unga. Uppdraget innebär sedvanliga uppgifter som socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen. Du kommer att utreda och följa upp ärenden enligt SoL och LVU, i åldersgruppen 0-20 år. Arbetet bedrivs med barnen/ungdomarna och deras föräldrar, deras nätverk och i samarbete med andra professionella som har samma målgrupp i syfte att främja barn och ungdomars utveckling. Det dagliga arbetet leds och fördelas av en enhetschef. Resurser för stöd och behandling finns på hemmaplan. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp samt en bra introduktion och ska göra vårt bästa för att du ska finna dig tillrätta hos oss.

 • Fysioterapeut/sjukgymnast

  I kommunen arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster med rehabilitering inom särskilt boende och ordinärt boende. Vi arbetar i team runt den enskilde vårdtagaren och har nära samarbete med andra vårdgivare. I ditt arbete som fysioterapeut/sjukgymnast ingår att undersöka, bedöma, planera och utföra/delegera åtgärder i ett förebyggande och rehabiliterande syfte, samt utvärdera resultat. Åtgärderna kan utföras individuellt eller i gruppform. Handledning och utbildning av omvårdnadspersonal ingår också i arbetsuppgifterna samt att förskriva medicintekniska produkter inom ansvarsområdet. Arbetstiden är förlagd helgfri måndag-fredag, 40 timmar/vecka.

 • Barnskötare Eda kommun

  Vi söker barnskötare till våra förskolor i Eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Antal tjänster kan variera pga om erforderliga beslut tas. Tillträde utifrån detta kan ske tidigare och anställningstiden kan bli längre och anställning kan ske under rekryteringsperioden.

 • Förskollärare Eda kommun

  Vi söker förskollärare till våra förskolor i eda kommun. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Antalet tjänster kan variera pga om erforderliga beslut tas. Tillträde kan utifrån detta ske tidigare och anställning kan ske under rekryteringsperioden.

 • Resurslärare åk 4 - 9

  Du kommer att arbeta tillsammans med klasslärare för att möta elevers behov i deras undervisning och i deras övriga situationer i skolan för att skapa trygghet och studiero. Det innebär att du tillsammans med kollegor planerar och genomför undervisning både i grupp och mot enskilda elever och som syftar till en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Dina arbetsuppgifter består även i att du tillsammans med klasslärare ansvarar för elevens val i åk 4-9. Du behöver vara nyfiken, flexibel och ha lätt för att samarbete med andra människor. Du ska vara väl förankrad i skolans uppdrag såsom läroplan, Lgr22, och att du har stort intresse av ditt och andras lärande och utveckling.

 • Sjuksköterska

  I kommunen arbetar vi med hemsjukvård både inom särskilt boende, LSS och i ordinärt boende. I arbetet ingår bl.a. att leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du kommer att handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera och förebygga risker i vården. Det innebär även att arbeta aktivt i våra kvalitetsregister. Du lägger ditt eget schema i Timecare. Arbetstiden är förlagd måndag-söndag vilket innebär cirka en arbetshelg på 6 veckor. Vid arbete i sjuksköterskeorganisationen har du 35 timmars arbetsvecka.

 • Socialsekreterare ekonomiskt bistånd

  Individ- och familjeomsorgen söker en socialsekreterare till vuxengruppen med inriktning ekonomiskt bistånd. Som socialsekreterare utreder du och bedömer rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten försöker du hitta lösningar som stärker hans eller hennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Samarbete internt och externt med för klienten viktiga personer och myndigheter är betydelsefulla delar av vårt arbete. Vi ser arbetet med ekonomiskt bistånd som ett socialt förändringsarbete där vi arbetar utifrån människors individuella förutsättningar. I vårt koncept skapar vi utrymme för socialsekreterarna att göra ett kvalitativt socialt förändringsarbete. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och att alla socialsekreterare har en rimlig arbetsbelastning. Flextid tillämpas. Du har möjlighet att ansöka om växling av semesterersättning mot fler semesterdagar samt erbjuds friskvårdstimme. Du erbjuds extern handledning och annan kompetensutveckling. Vi erbjuder en trevlig arbetsgrupp samt en bra introduktion och ska göra vårt bästa för att du ska finna dig tillrätta hos oss.

 • Undersköterska

  Vård och stöd verksamheten söker en undersköterska till heltidstjänst på det särskilda boendet Älvgården i Åmotfors. Vårt arbete utgår från verksamhetens värdegrund samt det goda mötet och bemötandet mot såväl de vi är till för, som mellan oss i personalgruppen. Du är med och bidrar till att enskilda som p.g.a. ålder, sjukdom och/eller funktionsnedsättning är beviljade stöd för att klara sin vardag kan känna sig trygga och få en god omsorg och vård. Detta kan innebära personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning, vissa serviceinsatser samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och aktiviteter med de boende. I arbetet ingår också att dokumentera händelser kring de boende och upprätta genomförandeplaner. Schemasystemet Time Care används och du får själv lägga ditt önskemål för en period i taget.

 • Stödassistenter gruppboende LSS, natt

  Vård och stöd verksamheten söker stödassistenter för tjänstgöring natt 64,5 % på gruppboende enligt LSS. Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med brukare som har funktionsnedsättning. Som stödassistent i gruppboende är dina arbetsuppgifter att ge praktiskt stöd och service, men även hjälp att skapa ordning och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att hantera och bemästra olika situationer. Det kan handla om att göra världen begriplig och hanterbar, att göra dagen förutsägbar och att åskådliggöra tiden. Som stödassistent arbetar du målinriktad utifrån brukarens genomförandeplan och önskemål för brukarens utveckling, aktivitet och delaktighet. Du blir en del i verksamheten med att arbeta utifrån en utvecklingsplan där fokus är på brukarens delaktighet och självbestämmande. I arbetsgruppen på boendet ingår en stödpedagog som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Social dokumentation samt upprättande och uppföljning av genomförandeplaner ingår i dina arbetsuppgifter. Det pågår ett arbete inom LSS med att införa digitala hjälpmedel för att arbeta med AKK (alternativ och kompletterade kommunikation) samt hjälpmedel för påminnelse och struktur t.ex. Memoplaner.

 • Projektledare utåtriktad verksamhet

  Biblioteken i Eda har av kulturrådet fått bidragsmedel för att starta upp ett läsfrämjande projekt med fokus på våra äldre och människor inom LSS med syfte att stärka bibliotekets arbete riktat mot dessa grupper. Vi söker nu en utåtriktad projektledare som är initiativrik och som har förmåga att jobba självständigt. I arbetet utgår du från biblioteket i Charlottenberg och din uppgift blir att i samarbete med chefer och anställda på boendena samt annan personal som jobbar med äldrefrågor ta fram samverkansformer samt kartlägga behov av läsfrämjande insatser på äldreboenden och inom LSS. Du genomför sedan insatser som bland annat kan bestå av högläsning, bokcirklar, bokbyte i hyllor, hantering av boklådor och andra läsfrämjande aktiviteter. Du kommer även att leda och informera vid träffar för äldre som arrangeras av avdelningen.

 • Timlärare skolan Bemanningscentralen Eda

  Som anställd på Bemanningscentralen arbetar du som timvikarie vid behov. Du arbetar på någon av våra skolor i Eda kommun. Vi har stort behov av timlärare i årskurs 7-9 Du arbetar under ordinarie personals frånvaro. Inom skolan leder och organiserar du arbetet i ett klassrum vid ordinarie lärares frånvaro. Ofta finns planering från ordinarie lärare att följa. Du behöver vara organiserad och en trygg vuxen.

 • Barnskötare Fritids Bemanningscentralen Eda

  Som anställd på Bemanningscentralen arbetar du som timvikarie vid behov. Du arbetar på någon av våra skolor och fritidshem. Vi söker först och främst fritids och personal som vill arbeta som resurs i klass. Du arbetar under ordinarie personals frånvaro. Inom förskolan är du delaktig i barnens dag tex lek, läsa böcker, musik och dans. Vi arbetar efter läroplan. Det är ett varierande kul arbete där du får mycket tillbaka av barnen. Det är en glädjefullt arbete.

 • Vik utskottssekreterare

  Tjänsten som utskottssekreterare innebär att du är sekreterare i olika nämnder och styrelser. Du är en nyckelperson när det gäller att samordna och administrera ärendeprocessen. Det innebär bland annat att du ansvarar för ärendeberedningen, kallelser, sammanträdeshandlingar, protokoll och arkivering av avslutade ärenden. Dessutom ingår att göra regelbundna avstämningar av pågående ärenden i diariet inom dina verksamhetsområden. I din roll har du ett nära samspel med handläggare, chefer och förtroendevalda i kommunen. Du ansvarar för att kvalitetssäkra beslutsunderlag, ge råd och utbildning till handläggare och chefer så att diarie- och ärendeprocessen fungerar effektivt och rättssäkert. I uppdraget ingår att vara delaktig i arbetet att utveckla kommunens administrativa rutiner och användandet av vårt nya ärendehanteringssystem Lex. Det ingår också administrativa uppgifter samt att vara ett administrativt stöd till kommunens miljö- och byggavdelning. Arbetet som utskottsekreterare är omväxlande, utåtriktat och innebär många interna och externa kontakter. Du och de andra sekreterarna i utskottskansliet samarbetar och ersätter varandra vid behov.