Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Om du är mellan 16-20 år och inte studerar på gymnasiet eller har avslutat ett gymnasieprogram utan gymnasieexamen tillhör du det Kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Eda kommun är som din hemkommun enligt skollagen skyldig att hålla sig informerad om vad ungdomar som inte går i skolan är sysselsatta med och ska erbjuda lämpliga individuella åtgärder.

En av våra utgångspunkter med verksamheten är att vi ska fungera som ett nav, där vi kan lotsa dig vidare till olika aktiviteter och möjligheter.

Vårt mål är att få dig bättre rustad för att komma vidare mot en egen försörjning i framtiden.

Vi kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt mål, i form av studier, praktik eller arbete.

Det kan vara att hjälpa dig att att återuppta avbrutna studier, börja studera på folkhögskola, hitta praktikplats, skriva CV och personligt brev mm.

Vi arbetar tillsammans med dig och utformar en planering som utgår från dina önskemål och drömmar, där vi tillsammans utnyttjar dina styrkor men också försöker också se eventuella hinder och svårigheter.

Mer om kommunala aktivitetsansvaret

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Unga som omfattas

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

  • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
  • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
  • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.
  • För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
  • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
  • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB