Taxor, policys och styrande dokument

Här hittar du Eda kommuns författningssamling, våra styrdokument.

Styrdokumentsdefinition

Dokument som är antagna av förvaltningen, de politiska nämnderna/styrelsen eller kommunfullmäktige eller på uppdrag av några av dessa och vars syfte är att vara mål- eller förhållningsdokument för den kommunala verksamheten.

Arbetsordning, reglementen och instruktioner

Delegationsordningar

Styrdokument för förtroendevalda

Styrdokument för bolag

Administration

Arbetsmarknad och integration

Barnomsorg och skola

Ekonomi och budget

Folkhälsa

Trafik, gator och vägar

Information och kommunkation

IT

Kost

Kultur, fritid och turism

Mark och fastigheter

Miljö, hälsoskydd och livsmedel

Personal och arbetsmiljö

Planering och byggande

Säkerhet och beredskap

Upphandling och näringsliv

Vatten, avlopp och avfall

Vård och stöd