Ormar

Orm

Områdesbestämmelser

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs särskilt tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifter för att hålla djur som inte är sällskapsdjur. För att få hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, orm eller fjäderfä måste man ansöka om särskilt tillstånd hos Miljö- och byggavdelningen.

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som krävs för att bedöma de anordningar eller anläggningar där ormarna ska hållas. Miljö- och byggavdelningen prövar din ansökan i första hand utifrån risken att olägenhet för människors hälsa uppkommer med anledning av djurhållningen och om grannar riskerar att bli störda.

Avgifter

Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd eller dispens för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn som Kommunfullmäktige antagit.