Noresunds herrgård och närområde

Bild på herrgårdsområdet med trädallé, herrgårdsbyggnad och annex

PLANENS SYFTE

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling vid Noresunds herrgårdsområde och golfbana med boende, tillfälligt boende, besöksanläggning och småbåtshamn. Planen syftar vidare till att möjliggöra för en mer lämplig och uppstyrd parkering, uppställnings- och campingplatser för husbilar och husvagnar, rekreationsmöjligheter och tillgänglighetsanpassning samt att kunna anordna för besöksnäringen tillhörande komplementbyggnader exempelvis maskinhall för golfbaneutrustning och servicebyggnad.

Planen är inte helt förenlig med kommunens översiktsplan samt kan ha ett betydande intresse för allmänheten och handläggs därför med utökat förfarande. Planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

SAMRÅD

Planförslaget var föremål för samråd från 15 november till och med 13 december 2021, där länsstyrelsen samt andra berörda myndigheter, kommuner, berörda sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra som har intresse av planförslaget gavs möjlighet att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens ställningstagande.

Granskning

Planhandlingarna var föremål för granskning 19 augusti till 19 september 2022, där myndigheter, berörda samt de som har intresse av planförslaget gavs möjlighet att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande tillsammans med kommunens ställningstagande.

STATUS

Kommunfullmäktige godkände förslag till antagandehandlingar och granskningsutlåtande och antog detaljplan för Noresunds herrgård och närområde den 14 juni 2023. Planförslaget med tillhörande handlingar finns tillgängliga under "Dokument" längre ned på denna sida.

En överklagan har inkommit med yrkande om att kommunfullmäktiges beslut ska laglighetsprövas hos förvaltningsrätten. Överklagandeprocessen pågår för närvarande.