ANDT-arbete

Eda kommuns resursgrupp i det ANDT-förebyggande arbetet heter Edas ansvar som ingår i det länsövergripande samarbetet "Drogfritt Värmland". Vi verkar för att barn och ungdomar i Eda kommun ska få växa upp i en trygg och drogfri miljö. Vi arbetar med att stärka skyddsfaktorer kring barn och unga och dessa är i första hand:

 • Föräldraskapsstöd
 • Meningsfull och strukturerad fritid
 • Skolnärvaro och positiv inställning till skolan.

Samverkan sker med alla som arbetar med drogförebyggande arbete t ex socialtjänst, fritid, skola, föräldrar, polis, primärvård, ideella organisationer och politiker. Att höja medvetenheten om drogers negativa effekter och skadeverkningar, stärka föräldrar och förstärka samverkan kring barn och unga är prioriterade områden i det förebyggande arbetet. Vi arbetar tillsammans med polis och räddningstjänst med aktuella lägesbilder, där alla verksamheter rapporterar nulägesbild och påverkansgrad inom följande områden:

 • Ordningsstörningar och trygghet
 • Hot och våld
 • Extremism och kriminella nätverk
 • Ungdomar och skolor
 • ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
 • Övrigt

Målsättningen:

 • Den totala alkoholkonsumtionen i samhället skall minska
 • Eda kommun skall vara en narkotikafri kommun
 • Alla ungdomar skall vara alkoholfria fram till 18 års ålder
 • Alla ungdomar skall vara tobaksfria fram till 18 års ålder
 • Missbrukare skall erbjudas adekvat hjälp

Effekt/ÖPP (Örebro pereventionsprogram)

Vänder sig till föräldrar med barn i åk 6 och högstadiet. Programmet syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande och hur man som föräldrar kan agera för att förhindra t.ex. tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar. Att inte bjuda eller köpa ut alkohol till sina minderåriga tonåringar är huvudbudskapet.

Fältarbete

Personal från polis, fritid, skola och socialförvaltning finns ute på skolavslutning, Hamnfesten och Arvikamârten samt andra helger. Vi arbetar tillsammans med Arvika och Årjängs kommuner kring fältarbete, då vi vet att våra ungdomar förflyttar sig i våra närliggande kommuner. Polisen arbetar utifrån Kronobergsmodellen, vilket innebär nolltolerans ungdomar under 18 år. All synlig alkohol förverkas och väskor kontrolleras vid misstanke. Föräldrar kontaktas vid dessa tillfällen.

Tobaksarbetet

Vi vet idag att tobak är inkörsport till andra droger och därför arbetar vi aktivt med att inga barn och unga ska välja att börja använda tobak. Detta gör vi genom att erbjuda Tobakskontrakt för elever i åk 6-9 på våra högstadieskolor, tillsätta arbetsgrupper på skolorna och utöva tillsyn på skolgårdardarna.

Våldsbejakande extremism

Eda kommun har antagit en handlingsplan kring våldsbejakande extremism, som är ett samlingsnamn för rörelser, ideologier eeler miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Resursgruppen Edas ansvar består av följande:

Maria Westby, kommunpolis
Elin Fredriksson, säkerhetssamordnare, räddningstjänsten
Lasse Sjöberg, fritidschef
Cissi Axelsson, fritidsgårdsföreståndare
Helena Persson, utvecklingsledare barn & bildning
Maria Thonander, fältassistent
AnnaKarin Norbäck, avdelningschef IFO
Anna-Karin Lindqvist, familjebehandlare                                                                              Britt-Elin Björndalen, socialpedagog/fältassisten
Ingela Johansson samordnare KAA AME