ANDT-arbete

Eda kommuns resursgrupp i det ANDT-förebyggande arbetet heter Edas ansvar som ingår i det länsövergripande samarbetet "Drogfritt Värmland". Vi verkar för att barn och ungdomar i Eda kommun ska få växa upp i en trygg och drogfri miljö.

Samverkan sker med alla som arbetar med drogförebyggande arbete t ex socialtjänst, fritid, skola, föräldrar, polis, primärvård, ideella organisationer och politiker. Att höja medvetenheten om drogers negativa effekter och skadeverkningar, stärka föräldrar och förstärka samverkan kring barn och unga är prioriterade områden i det förebyggande arbetet.

Målsättningen:

Den totala alkoholkonsumtionen i samhället skall minska
Eda kommun skall vara en narkotikafri kommun
Alla ungdomar skall vara alkoholfria fram till 18 års ålder
Alla ungdomar skall vara tobaksfria fram till 18 års ålder
Missbrukare skall erbjudas adekvat hjälp

ICDP – vägledande samspel

Ett samspelsprogram som är användbart för alla som arbetar med människor. Ett vägledande föräldraskap bygger på ömsesidig respekt och visar på vikten av att samspela med sina barn på ett bra och positivt sätt. Denna metod riktas i första hand till förskola och BVC.

Effekt/ÖPP (Örebro pereventionsprogram)

Vänder sig till föräldrar med barn i åk 6 och högstadiet. Programmet syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande och hur man som föräldrar kan agera för att förhindra t.ex. tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar. Att inte bjuda eller köpa ut alkohol till sina minderåriga tonåringar är huvudbudskapet.

Fältarbete

Personal från polis, fritid, skola och socialförvaltning finns ute på skolavslutning, Hamnfesten och Arvikamârten. Polisen arbetar utifrån Kronobergsmodellen, vilket innebär nolltolerans ungdomar under 18 år. All synlig alkohol förverkas och väskor kontrolleras vid misstanke. Föräldrar kontaktas vid dessa tillfällen.

Kampanjer

TÄNK OM-arbetet genomförs tillsammans med Systembolaget, Länsstyrelserna och polisen. Värmland och Eda kommun är delaktiga och alla arbetar vi för att minderåriga inte ska dricka alkohol.

  • Tonårsföräldrar informeras kring att:
  • förstå riskerna med tidig alkoholdebut.
  • inse vikten av tydlig gränssättning.
  • aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år..
  • känna till att ungdomar främst får alkohol från kompisar och kompisars syskon.

Tobaksarbetet

Vi vet idag att tobak är inkörsport till andra droger och därför arbetar vi aktivt med att inga barn och unga ska välja att börja använda tobak. Detta gör vi genom att erbjuda Tobakskontrakt för elever i åk 6-9 på våra högstadieskolor, tillsätta arbetsgrupper på skolorna och utöva tillsyn på skolgårdardarna.

Våldsbejakande extremism

Eda kommun har antagit en handlingsplan kring våldsbejakande extremism, som är ett samlingsnamn för rörelser, ideologier eeler miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Resursgruppen Edas ansvar består av följande:

Maria Westby, kommunpolis
Mimmi Adolfson, folkhälsosamordnare/ANDT-samordnare
Lasse Sjöberg, fritidschef
Michael Edvardsson, fritidsavdelningen
Kermith Thörnblom, polis
Helena Persson, utvecklingsledare barn & bildning
Maria Thonander, fältassistent
Anna-Karin Lindqvist, familjebehandlare                                                                              Britt-Elin Björndalen, fältassistent
Anders Boström, verksamhetschef AME