Grundskola

2 tjejer som skriver i en skrivbok

Grundskola

Från det år barnet fyller sex år inträder skolplikt som gäller fram till efter det nionde skolåret (Skollagen 2010:800) 7 kap § 2. Skolplikten innebär att alla barn i åldersgruppen har rätt till utbildning.

Det är vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till skolan och deltar i skolarbetet. Det är skolans ansvar att ha ansvar för elevers närvaro och frånvaro. Elevhälsans personal har som uppgift att träffa och ha kontakt med elev för att främja skolnärvaro.

Elevhälsans personal kartlägger och därifrån föreslår lämpliga åtgärder för att stötta eleven tillbaka till skolan. Rektor beslutar om vilka åtgärder som vidtas.

De rutiner som finns i grundskolan är följande:

  • Rutin för frånvarorapportering.
  • Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro
  • Rutin frånvarokartläggning 1-5
  • Rutin orosanmälan vid hög frånvaro
  • Läsåret 2022-2023 startades det upp en särskild undervisningsgrupp för elever som har hög frånvaro och som inte har varit i skolan under lång tid.

Förskoleklass

Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år ska barnet börja förskoleklass. Verksamheten ska förbereda barnen för de kommande årens kunskapskrav och innebär en blandning av förskolans lärandepedagogik med språk och samspel i fokus samt skolans pedagogik mer inriktad mot ämnen.

Grundskola

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder. Grundskolan (år 1-9) arbetar utifrån den nationella läroplanen och kursplaner för varje ämne.

ANPASSAD GRUNDSKOLA

Anpassad grundskola tar emot elever i åldrarna 7-16 år.