Organisation, styrning och ledning

En kommun är en del av Sverige och är en politiskt styrd organisation.

Kommunalt självstyre är en grundläggande princip i det svenska samhället. Kommunal självstyrelse innebär att kommunerna sköter lokala eller regionala frågor. De har stor handlingsfrihet. Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar. De utses genom allmänna val och företräder den lokala befolkningen.

Det kommunala självstyret är inskrivet i regeringsformen, som är en av våra grundlagar. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt.

Det kommunala självstyret ger kommunerna rätt att:

  • fatta självständiga beslut
  • ta ut skatt av invånarna för att sköta sina uppgifter 

För medborgarna innebär det kommunala självstyret att man kan:

  • påverka kommunens beslut, till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar
  • överklaga kommunens beslut

Eda kommuns organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltning, nämnder och bolag. Här kan du se en övergripande bild av organisationen i Eda kommun:

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige. Vart fjärde år väljer Edaborna ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige. Edaborna ger en fullmakt till politikerna att föra deras talan i det högsta beslutande organet i Eda kommun. Kommunstyrelsen förbereder och genomför de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta. Kommunstyrelsen består också av politiker, de utses av kommunfullmäktige.

Eda kommun har valt en alternativ politisk organisation där kommunstyrelsen ansvarar för all kommunal verksamhet förutom tillsynsverksamheten som myndighetsnämnden ansvarar för.

Till varje nämnd/styrelse hör en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstepersoner. Edas kommuns kommunchef heter Johan Örnberg och han är chef över tjänstepersonerna i kommunen.