Anslutning och abonnemang

Plånbok

Anslutning till kommunalt va

Vid nyanslutning till kommunalt vatten och avlopp ska en anläggningsavgift betalas. Anläggning består av en grundavgift och en bostadsenhetsavgift samt en tomtyteavgift. Avgiften beräknas utifrån gällande VA-taxa. Mer om de olika avgifterna kan du läsa här nedan.

Ansökan om kommunalt avlopp ska vara skriftlig via kommunens e-tjänst eller blankett, som du hittar längst ner på denna sida.

Anläggningssavgift

Grundavgift

Grundavgiften beräknas per uppsättning servisledning med förbindelsepunkter för vatten, avlopp och dagvatten.

Bostadsenhetsavgift

En bostadsenhet är 150 m2. Överstiger man den ytan ska avgift betalas för varje påbörjat 150 m2.

Med bostadsenhet menas alla bostadsfastigheter och därmed jämförliga fastigheter exempelvis kontor, butiker, verkstäder, idrottshallar mm. Det är endast planlagda fastigheter angivna som enbart industri, som inte räknas som bostadsenhet. Dessa är normalt större tillverkningsindustrier och gäller endast en handfull fastigheter i kommunen.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en avgift som tas ut för att täcka kostnaden för utbyggnad av det lokala ledningsnätet. Större tomter ger upphov till större kostnad.

VA-abonnemang

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för VA-abonnemanget på sin fastighet och fakturorna skickas till ägaren. Om fastigheten är uthyrd, får fastighetsägaren själv debitera hyresgästen. Om inte avgiften betalas äger kommunen rätt att stoppa vattentillförseln tills avgiften är betald.

Brukningsavgift VA

När man är ansluten till kommunalt VA betalar man en årlig brukningsavgift. Brukningsavgiften utgår enligt VA-taxan och beror på om man anslutit sig till vatten, avlopp och/eller dagvatten, typ av fastighet, tomtytan, antal bostadsenheter (byggnadsyta), förbrukning, dagvatten i gatan och om man är ansluten till dagvatten via servisledning.

Vattenavläsning

Det är viktigt att man läser av sin vattenmätares mätarställning och rapporterar in eftersom den preliminära avgiften bestäms utifrån avläsningen.
Enklast rapporteras mätarställning via kommunens e-tjänst ”Vattenavläsning” eller på det självavläsningskort som skickas ut i oktober via företaget IDATA AB. 

En bra rutin är att kontrollera vattenmätarens räkneverk när man får sin VA-faktura. Då kan läckor, otäta kranar och andra fel upptäckas i tid. En vattenkran som droppar eller en rinnande WC-stol kan annars bli kostsamt.

Ägarbyte

Vid försäljning av en fastighet ska säljaren anmäla ägarbytet till kommunen. Finns det kommunalt vatten/avlopp med mätare ska mätaren läsas av. Avläsningen på något av följande sätt:

  • Både av säljare och köpare
  • Av personal från kommunen
  • Av fastighetsmäklare (om försäljningen sker genom mäklare)

Fakturering och betalning

Fakturor för vatten och avlopp skickas ut fyra gånger per år, ibland en gång per år, beroende på vilket abonnemang du har.
Man kan förenkla sin betalning av fakturan genom att göra en anmälan om autogiro. 
Fakturan går också att få som e-faktura med eller utan autogiro.