Resebidrag

Eda kommun följer Värmlandstrafiks regler för gymnasieelevernas dagliga resor. För att få bidrag till dagliga resor till gymnasieskolan, måste du uppfylla följande villkor:

  • Du måste vara under 20 år
  • Din kortaste väg till skolan skall vara minst 6 km
  • Du får inte ha inackorderingstillägg
  • Du ska vara heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning eller annan läroanstalt på gymnasial nivå
  • Utbildningens längd ska vara minst 8 veckor

Resebidraget utgörs i de allra flesta fall av ett gymnasiekort. Undantag görs om eleven inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller har mer än 10 km resväg från bostaden till närmaste hållplats.
 
Eleven ansöker om resebidrag på en särskild blankett eller på e-tjänst ansökan om resebidrag. Efter godkänd ansökan kvitterar eleven ut sitt busskort. Detta görs vid Eda kommunkontor i Charlottenberg.
 
Om eleven bor på två ställen, till exempel bor hos båda föräldrarna efter en skilsmässa, anses eleven ha två adresser. Två adresser kan bara förekomma vid boende hos två föräldrar. Som bostad räknas inte sommarbostad.

En elev som har minst sex km färdväg mellan bostad och närmaste hållplats, får även bidrag för anslutningsresan. Bidraget är 228 kr/månad (från vårterminen 2020) och söks på samma blankett som resebidraget.

Om en elev avbryter sina studier, flyttar eller får inackorderingstillägg ska gymnasiekortet omedelbart återlämnas till Eda kommun kontor, Box 66, 673 22  CHARLOTTENBERG. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter angetts i ansökan krävs eleven på ersättning för den tid som denne felaktigt innehaft gymnasiekort.

Gymnasiekortet är en värdehandling. Förlorade gymnasiekort ersätts inte av skolan eller Värmlandstrafik.

Gymnasiekortet gäller dygnet runt alla dagar i veckan under höstterminen och under vårterminen. Det gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och sommarlovet.