Folkhälsoarbete

logga Eda på väg mot bättre hälsa

Eda kommun arbetar vidare på väg mot bättre hälsa 2019 och fortsätter på den inslagna vägen med ex kommunens tobaksarbete, Hjärtliga veckan, SMARTIS, Edaklassikern, Lilla Tallmoloppet, seniordag och seniorcruising samt en rad andra aktiviteter. Stolpjakten arrangeras även 2019 tillsammans med orienteringsklubbarna OK Hierne och Åmotfors IF.

Syftet med folkhälsoarbetet i Eda är att främja hälsa och förebygga ohälsa på lika villkor för alla kommuninvånare. Vi vill att Edabon ska finna intresse, förståelse och engagemang för hälsofrågor i allmänhet och deras egna möjligheter att göra hälsofrämjande val i synnerhet – såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Folkhälsorådet ansvarar för planeringen och genomförandet av aktiviteter och initiativ i kommunen i samarbete med föreningar, företag och andra aktörer.

Utifrån de elva nationella folkhälsomålen har kommunen i sin hälsoplan 2015-2019 prioriterat följande sex målområden: 

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Sunda och säkra miljöer och produkter
 • Verka för sunda levnadsvanor
 • Förebyggande åtgärder mot tobak, alkohol och andra droger


Vad ansvarar folkhälsorådet för?

Lokala folkhälsorådet är knutet till kommunstyrelsen och består av både politiker och tjänstemän från kommunen. Även Närpolisen, Eda vårdcentral/LIV, Edas ansvar och Friskvården i Värmland/Eda finns med i rådet, som också fungerar som trygghetsråd.

Målet för rådets arbete är främja hälsa och förebygga ohälsa så att alla människor i Eda kommun ska ha möjlighet att göra hälsosamma val. Folkhälsorådets uppgift är att ha kunskap om pågående folkhälsoarbete i kommunen och ta initiativ till nya satsningar för att ytterligare förbättra folkhälsan.

Övriga

 • Lasse Sjöberg, fritids- och kulturchef
 • Jessica Ekenbäck, miljösektionen
 • Catrin Anglid miljösektionen
 • Jenny Nilsson, friskvården i Värmland/Eda
 • Lars Berntsson, Polisen Eda
 • Björn Alexandersson, Verksamhetschef Eda vårdcentral/LIV
 • Mimmi Adolfson, Folkhälsa/ANDT-samordnare