Edas framtid

Vykort Eda

Möjlighet att ansöka om medel från projektet Edas framtid.

Regeringen fattade våren 2018 beslut om särskilt stöd till ett antal kommuner. En långsiktig satsning på socioekonomiskt utsatta kommuner. Detta innebär att Eda kommun under 2020-2023 får ca 2,15 miljoner kronor per år för åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling inom kommunen. 

Projektets syfte

Kommunen arbetar på många sätt med tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället. 

En stor del av denna ambition finns i Hälsoplanen för Eda kommun (2020-2023)) som kommunen haft som grund för ansökan och där följande områden prioriterats:

  • Det tidiga livets villkor
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning
  • Boende och närmiljö
  • Levnadsvanor
  • Kontroll, inflytande och delaktighet                                                                                

Möjlighet att söka

Verksamheter inom Eda kommun och ideella organisationer inom Eda kommun har nu möjlighet att ansöka om medel från projektet till aktiviteter som är inom ramen kommunens ansökan och Tillväxtverkets beslut. 

I ansökan vill vi ha:

  • Sökande, organisation med ansvarig och kontaktuppgifter
  • Plan för nyttjande av medel med en tydlig koppling till något av projektets syften.
  • Sökt belopp
  • Tid för genomförandet                                                              
Logga tillväxtverket