Luftkvaliteten i kommunen

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet. Det finns riktlinjer för vad som anses vara god luftkvalitet. Miljökvalitetsnormerna (MKN)* finns angivna i luftkvalitetsförordningen som också anger vilka s.k. utvärderingströsklar som gäller för de olika ämnena som ska kontrolleras. För nästan samtliga miljökvalitetsnormer finns det en övre utvärderingströskel (ÖUT) och en nedre utvärderingströskel (NUT)

Eda kommun ingår tillsammans med länets övriga kommuner i Luftsamverkan Värmland – ett samverkansområde som bildats för att utföra kontroll av luftkvalitet i enlighet med reglerna i luftkvalitetsförordningen. Ett mätprogram beskriver vad som ska mätas i olika kommuner och när det ska mätas. Mätningarna sker 2016 till 2019 och under 2020 sammanställs resultaten och presenteras i en rapport. De ämnen som kontrolleras är kväveoxider, svaveloxider, metaller, partiklar, bensen, bens(a)pyren samt kolmonoxid. I Eda kommun mättes partiklar PM10 under 2017. Tidigare har mätning genomförts på kväveoxider (2012) och bensen (2014).

En inledande kartläggning av luftkvaliteten i Eda kommun gjordes under 2019 där samtliga parametrar bedöms vara under gränsen för miljökvalitetnormerna samt den nedre utvärderingströskeln. En fördjupad kartläggning ska dock genomföras under kommande år avseende bens(a)pyren som är kopplat till småskalig vedeldning, då det är det ämne som anses vara mest troligt att riskera överstiga den nedre utvärderingströskeln.

Miljökvalitetsnormerna (MKN) syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477)

Övre utvärderingströskel (ÖUT)

är ett värde, som beroende på om det underskrids eller överskrids, anger i vilken omfattning vi fortsättningsvis behöver kontrollera de olika luftföroreningarna. Om ÖUT överskrids ska kontinuerliga mätningar göras.

Nedre utvärderingströskel (NUT) 

är ett värde, som beroende på om det underskrids eller överskrids, anger i vilken omfattning vi fortsättningsvis behöver kontrollera de olika luftföroreningarna. När NUT underskrids innebär det att vi inte behöver göra kontinuerliga mätningar eller beräkningar utan istället årligen kan göra en uppföljning av nu genomförd kartläggning.