Polisstation vid Morokulien

Planerade områden - Polisstation vid Morokulien - ctl00_cph1_imgMain

PLAnens SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny polisstation på riksgränsen mellan Norge och Sverige samt mellan kommunerna Eidskog och Eda. Den nya polisstationen planeras bli cirka 1200-2000 kvm stor och är tänkt att placeras på fastigheten Norra Ämterud 1:195. I planarbetet kommer det även övervägas om att möjliggöra en ut-/tillbyggnad intill Morokulien informationscentral på fastigheten Norra Ämterud 1:233.

Planområdet och planarbetet omfattar fastigheterna Norra Ämterud 1:195, 1:233 (Eda kommun), 1:294 (Trafikverket) och Raul Wallenberg 1 (Eda kommun). Norra delen av planområdet överlappar en gällande detaljplan för gränsanläggning Morokulien medan den södra delen ligger på obebyggd tomt utan detaljplan.

Planen är inte helt förenlig med kommunens översiktsplan och handläggs därför med utökat förfarande.

Foto på planavgränsning Norge-Sverige
Bild på planområdet

STATUS

Samrådshandlingar ska tas fram, därefter kommer planförslaget vara föremål för samråd.