Polisstation vid Morokulien

Planerade områden - Polisstation vid Morokulien

PLANENS SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för offentlig verksamhet på riksgränsen mellan Norge-Sverige och mellan kommunerna Eidskog-Eda för att kunna bygga en ny gemensam polisstation. Planen möjliggör även för andra typer av offentliga verksamheter i området såsom myndigheter inom infrastruktur och tull, om det i framtiden skulle finnas ett behov.

Den nya polisstationen planeras bli cirka 1200-2000 kvm stor och är tänkt att placeras på fastigheten Norra Ämterud 1:195.

Planområdet och planarbetet omfattar del av fastigheterna Norra Ämterud 1:195, 1:233 (Eda kommun) och 1:294 (Trafikverket). Norra delen av planområdet överlappar delvis gällande detaljplan för gränsanläggning Morokulien medan den södra delen ligger på obebyggd tomt utan detaljplan.

Planen är inte helt förenlig med kommunens översiktsplan och handläggs därför med utökat förfarande.

samråd

Planförslaget var föremål för samråd från 16 juni till 7 juli 2022.

STATUS 

Inkomna synpunkter under samrådet ska sammanställas och redovisas i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunen ställningstagande. Granskningshandlingar arbetas fram.