Vy över sjö

Vård & stöd,
Individ & familjeomsorg

Staket-blommor-stig-hus.jpg

STÖD I VISSA LIVSSITUATIONER

Alla människor kan ibland behöva stöd och hjälp. Stödet kan behövas akut, under en kortare period eller sträcka sig över en längre tid. Eda kommun har ett utbud av stöd, vård och omsorg till människor i alla åldrar.

Vi ska ge en god service och ansvara för myndighetsutövning. Arbetet ska ske både för den enskilde individen och på gruppnivå. Vi har ett särskilt ansvar för svaga grupper.

Vårt arbete styrs i första hand av socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen. Till dessa kommer ytterligare ett antal lagar som kommunallagen, förvaltningslagen, tvångslagar för barn/ungdom och missbrukare. Lagstiftning är statens sätt att styra vår verksamhet. Utöver detta styrs vår verksamhet av kommunala beslut.

I socialtjänstlagen uttrycks tydligt att samhällets ansvar är att främja människors sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och möjliggöra deltagande i samhällslivet med demokratisk och solidarisk grund.

Verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, med det menas att kontroll och tvångsvård inte hör hemma inom socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen fastställer att kommunen har det yttersta ansvaret för varje enskild som vistas i kommunen och ska se till att de får det stöd och den hjälp som behövs.

Aktuellt Vård & stöd, Individ & familjeomsorg