Livsmedelstaxa

Livsmedelstaxa

Som livsmedelsföretagare betalar man en årlig avgift för livsmedelskontroll.
Avgiftens storlek baseras på verksamhetens omfattning och art, ju mer riskfylld hantering desto fler kontrolltimmar får anläggningen.
För att bestämma den årliga kontrolltiden och tillhörande timavgiften tillämpas livsmedelsverkets aktuella vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

I kontrolltiden ingår

  • planering,
  • tid för kontroll,
  • rapportskrivning 
  • andra administrativa åtgärder.

Läs gärna mer i Eda kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Aktuell taxa i Eda kommun

Eda kommun har under 2018 reviderat taxan för offentlig kontroll av livsmedel. Kommunfullmäktige beslutade då (2018-12-19, KF § 147) att timavgiften ska vara 1 210 kr för ordinarie kontroll och 1 045 kr för extra offentlig kontroll.