Livsmedelstaxa

Livsmedelstaxa

Som livsmedelsföretagare betalar man en årlig avgift för livsmedelskontroll. Avgiftens storlek baseras på verksamhetens omfattning och art, ju mer riskfylld hantering desto fler kontrolltimmar får anläggningen.

För att bestämma den årliga kontrolltiden och tillhörande timavgiften tillämpas livsmedelsverkets aktuella vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

I kontrolltiden ingår

  • planering,
  • tid för kontroll
  • rapportskrivning 
  • andra administrativa åtgärder