Ledighet i skolan

Normalt är det rektorn som fattar beslut om ledighet i skolan. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation och förhållanden. 

Ledighet i olika skolformer

Vilken möjlighet har skolan att bevilja ledighet i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan?
En elev i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter.

Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl kan en elev få vara ledig längre tid, men den möjligheten ska användas restriktivt.