Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter och dataskydd

EU har beslutat om en förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Lagstiftningen är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Genom att du är i kontakt med Eda kommun, eller något av dess bolag, så tar vi del av vissa personuppgifter om dig. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär att vi skyddar din information med nödvändiga åtgärder och strävar efter öppenhet och transparens gentemot dig. Du kan alltid kontakta kommunen för att få information om vilken information vi har om dig, eller om du har några frågor om hur vi hanterar din information.

Här kan du läsa mer om hur om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

I Eda kommun ansvarar respektive nämnd, styrelse eller bolag för behandlingen av dina personuppgifter och för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur får kommunen dina personuppgifter?

Från dig
Vi samlar in personuppgifter om dig, till exempel när du lämnar in en ansökan om barnomsorg, söker bygglov, lämnar in ett medborgarförslag, lånar böcker på biblioteket, har kommunalt vatten och avlopp och så vidare.

Från andra
I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan bland annat komma från fastighetsregistret, Skatteverket, Försäkringskassan eller Bolagsverket.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling, exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress, fastighetsbeteckning eller organisationsnummer. All information som vi behandlar om dig behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom Eda kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service som vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är invånare och har kontakt med kommunens verksamheter.

Det kan till exempel vara för att:

  • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård och kulturskola.
  • Utföra vårt uppdrag inom plan och bygg, t ex hantera bygglov och planera mark.
  • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
  • Ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp.
  • Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
  • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande.
  • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
  • Rekrytera nya medarbetare.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för det. Det finns flera lagliga grunder som kommunen använder sig av. Exempelvis är det allmänt intresse (kommunallagen), myndighetsutövning (socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, miljöbalken), olika typer avtal eller i undantagsfall samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Eda kommun och Eda kommuns personuppgiftsbiträden (exempelvis våra it-system). Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra kommuner, myndigheter eller bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Eda kommun lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att många av våra handlingar är offentliga handlingar och kommunen måste lämna ut dem om någon begär det. Före utlämnandet genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Huvudregeln är att vi inte överför uppgifter till länder utanför EU och EES. Ett beslut om överförande av personuppgifter utanför EU och EES får endast fattas om den personuppgiftsansvarige bedömer att tillräckliga garantier givits om att personuppgifterna kommer att hanteras på ett säkert sätt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Respektive nämnd antar dokumenthanteringsplaner som innehåller information om vilka handlingar som ska bevaras respektive gallras (tas bort), samt när kommunen får gallra handlingar som inte ska bevaras.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Registerutdrag

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Rättelse/begränsning av hantering

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Synpunkter

Den registrerade har alltid rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten med klagomål om denne inte är nöjd med hur Eda kommun hanterar den registrerades personuppgifter. Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi värnar om din integritet. Kommunen arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt vår informationssäkerhetspolicy. Detta för att i varje enskilt fall skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. 

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens Medborgarkontor på telefon 0571-28100 eller via e-post kommun@eda.se