Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har till uppgift att bereda ärenden till kommunfullmäktige och ska ansvara för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Enligt reglementet som styr kommunstyrelsens verksamhetsområde har kommunstyrelsen till uppgift att leda och samordna b.la:

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
 • mark- och bostadspolitiken
 • förvaltningen av kommunens fasta egendom och anläggningar
 • energiplaneringen, främja energihushållningen
 • räddningstjänsten
 • trafikpolitiken
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informationssystem och kommunikation
 • utvecklingen av brukarinflytande
 • naturvårdspolitiken 
 • näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor

Sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång i månaden. Sammanträdet börjar kl 13.00 och sammanträdeslokalen är KS-salen i kommunhuset i Charlottenberg. Sammanträdena är från 1 januari 2023 inte offentliga. Dagordning samt handlingar till sammanträdet finns på kommunens webbplats ca en vecka innan sammanträdet.