Inneboende, Inackordering

Du som går i gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Du ansöker om inackorderingstillägg hos din kommun. Du måste förnya din ansökan varje nytt läsår. Ansökan lämnas till Eda Kommun, Box 66, 673 22  Charlottenberg eller via e-tjänsten.

Bidrag utbetalas för högst nio månader under ett läsår med första utbetalning i september och därefter en gång varje månad t o m maj.

Inackorderingstillägget är för läsåret 2024/2025 1 910 kr/månad, oavsett avstånd mellan hemort och studieort.Inackorderingstillägg kan du söka om du har blivit mottagen som sökande i första hand på ett gymnasieprogram.

Det innebär att du ska vara antagen på ett program i din egen hemkommun eller i någon av de kommuner som hemkommunen har samverkansavtal med.

I Värmland har samtliga kommuner tecknat ett samverkansavtal med varandra,Som sökande i första hand räknas också nationella program och inriktningar i andra kommuner som inte erbjuds av hemkommunen. Det gäller också för program som har riksintag och hit räknas alla program för fristående skolor. Studerar du på en friskola eller riksinternatskola ska du dock vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

Resväg

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten.

Restid

Inackorderingstillägg utgår om den totala restiden är minst två timmar per dag i förhållande till skolans ramschema. I de fall Du har mer än 2 km mellan föräldrahemmet och påstigningsplatsen får även gångtiden räknas in i restiden

INACKORDERING PGA PRAKTIK

Om du tillfälligt behöver inackordera dig på praktikorten gäller samma krav som för annan inackordering. Skolans handläggare (syo-konsulent, kurator eller motsvarande) skall på ansökan bekräfta praktikperioden.

Inackorderingstillägg trots att den utbildning du skall gå finns på din hemort
Detta gäller exempelvis om du sökt men inte har blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten, om du är elev vid idrottsgymnasium eller vid annan utbildning där regeringen har beslutat att hela landet skall vara elevområde.

Om dina föräldrar har flyttat till annan ort och du bor kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad utbildning kan inackorderingstillägg beviljas enligt lägsta månadsbelopp. Som regel bör dock studierna ha bedrivits minst en termin.

INACKORDERING PÅ HEMORTEN

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.
Inackorderingstillägg beviljas i detta fall enligt lägsta månadsbelopp.

VAL AV INACKORDERINGSORT

Det förutsätter att du inackorderar dig på skolorten eller i dess närhet.
Inackorderingstillägg kan ej utgå samtidigt med någon form av resebidrag

ÖVRIGT

Du kan inte få inackorderingstillägg om du samtidigt får lärlingslön.

Om inackorderingsförhållandena ändras mot vad som uppgivits i ansökan måste ändringarna omedelbart rapporteras till Eda kommun,

För mycket utbetalt inackorderingstillägg kan komma att återkrävas.