Tobakspolicy

Skylt "rökfritt"

Tobaks- 1993:581 lagen 2 § Rökning är förbjuden

I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Mål

Målet är att förhindra barn och unga att börja röka eller snusa.
Grundskolan i Eda kommun ska vara en tobaksfri skola under dygnets alla timmar. Detta gäller alla, såväl elever som skolpersonal, föräldrar och andra besökare. Tobaksfri skoltid gäller för elever och rökfri arbetstid för personal.

Definition

Som tobak räknas cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. Även nikotinfritt snus och e-cigaretter omfattas av policyn.

Hur?

  • Agerande när någon bryter mot skolans policy
  • Information och dialog med elever, personal och föräldrar
  • Kontraktsmetod
  • Hälsosamtal
  • Utvecklingssamtal

Vem?

Elevhälsan tillsammans med rektor, lärare och annan skolpersonal.

Om elev använder tobak under skoltid

  • Mentor pratar med elev och skickar hem tobaksbrevet
  • Vid upprepade överträdelser skickas fler brev till hemmet
  • Vid behov kallas elev och förälder/vårdnadshavare till möte med elevhälsa och rektor