Naturvård

Utsikt från valfjällstoppen

Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda värdefulla områden och arter och att möta människans behov att nyttja naturen och allt som naturen ger. Naturlandskapet, naturresurserna och den biologiska mångfalden ska både bevaras och användas hållbart för människans behov. 

Grunder naturvård

Grunderna för naturvårdspolitiken är desamma som för miljökvalitetsmålen.
Det handlar om:

  • människors hälsa
  • den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • en god hushållning med naturresurser

Naturvården ska bevara och restaurera naturvärden. Det gäller landskap, naturtyper, arter och genetisk variation. Det är också viktigt att se till att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga bevaras. De tjänster som skogar och våtmarkerna ger oss i form av bra luft och renare vatten är ovärderliga.

Eda kommun arbetar med naturvården på många sätt. Till exempel bedrivs tillsammans med föreningar lokala naturvårdsprojekt, projekt om vattenrestaurering och fiskevård sker, aktivt deltagande i arbetet med kommunens planarbete prioriteras med mera.