Bostadsanpassning

Hammare och spik

Vem kan söka bidrag?

Personer som har en bestående funktionsnedsättning. Bidrag lämnas inte för ett tillfälligt sjukdomstillstånd eller under en rehabiliteringsperiod. Med ansökan ska bifogas ett intyg med funktionsstatus från läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig, som styrker att funktionsnedsättningen är av bestående art och vilka konsekvenser det får i bostaden.

Personer som äger sin bostad, är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst. För hyres- och bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägarens skriftliga medgivande.

Exempel på åtgärder

Tröskelborttagning, breddning av dörrar, ersätta badkar med duschplats, ramper, lyftanordningar och dörrautomatik med mera.

Begränsningar av bidraget

När man flyttar förväntas att man väljer en bostad som är lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte till åtgärder som betraktas som normalt fastighetsunderhåll eller till så kallade tekniska brister som till exempel fukt- och mögelskador.

Bidrag lämnas inte till lösa inventarier (sådant man normalt tar med vid en flytt) utan endast till bostadens fasta funktioner.

Vem beslutar om bostadsanpassning?

I Eda kommun handläggs bostadsanpassningsärenden inom vård och stöd verksamheten. Handläggaren ansvarar för bedömning, utredning samt beslut i ärenden understigande tre basbelopp. 

Ärenden som överstiger tre basbelopp beslutas av socialnämnden.