Skolresor, skolskjuts

gula linjebussar

BESTÄMMELSER FÖR SKOLSKJUTSAR I EDA KOMMUN

För elever i grundskolan åk 1 till och med 9 samt 6-åringar i förskoleklass ombesörjer kommunen kostnadsfria skolskjutsar enligt följande bestämmelser:

HUVUDREGEL

Med skolväg menas den kortast användbara väg mellan mantalsskriven adress och den skola till vilken eleven hänvisats för sin skolgång.

Kortaste skolväg till skola för skolskjuts:
Förskoleklass     3 km
åk 1-3                 3 km
åk 4-6                 4 km
åk 7-9                 4 km

Längsta gångavstånd mellan mantalsskriven adress och hållplats för skolskjuts:
Förskoleklass     2 km
åk 1-3                 2 km
åk 4-6                 3 km
åk 7-9                 3 km

Skolskjuts vid växelvis boende

Elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Eda kommun och att övriga kriterier för skolskjuts är uppfyllda. 

Val av annan skola i kommunen

Skolskjuts kan utgå, i enlighet med reglerna för skolväg, till elev som väljer att gå i annan skola än den anvisade i närområdet, om transporten kan ske till samma kostnad med länstrafiken eller inom ramen för den separata skolskjutstrafikens befintliga utformning och resurser. Ansökan görs varje nytt läsår.