Sotning

Sotare på ett hustak

Sotning är rengöring av sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler. Genom sotning minskar risken för skorstensbrand. Det är kommunen som ansvarar för sotning och detta genomförs av SOTAB AB genom avtal.

Sotning, rengöring och brandskyddskontroll

Regelbunden rengöring och brandskyddskontroll minskar risken för brand, eftersom fel kan upptäckas tidigt och åtgärdas innan brand uppstår. Rengöring är även fördelaktigt med hänsyn till bränsleekonomi och miljö.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska eldstäder, fasta förbränningsanordningar, rökkanaler och större imkanaler göras rena och kontrolleras regelbundet. Tak, uppstigningsanordningar och stegar ska också kontrolleras.

Myndigheten för samhällsberedskap MSB ger ut föreskrifter om hur ofta rengöring och brandskyddskontroll ska ske. Fristerna för den mera ingående brandskyddskontrollen är två, tre och sex år. Denna kontroll ska utföras av kommunens avtalade entreprenör.

En eldstad som inte används behöver inte rengöras, men den måste kontrolleras innan den tas i bruk igen. Skorstenen kan ha täppts igen av fågelbon eller sättningar i skorstensstocken.

Sot från oljepannor

Tänk på att sotet från oljepannor är miljöfarligt avfall och att det ska hanteras som sådant.

Sotningsfrister

Beroende på värmekälle och eldningsfrekvens varierar intervallen av brandskyddskontroller.

Eldning med fasta bränseln

 • Konventionell vedeldad panna 4 gånger/år
 • Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande 3 gånger/år
 • Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet 2 gånger/år

Eldning med flytande bränslen

 • Pannor där eldningen sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle 4 gånger/år
 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60kW 1 gång/år
 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60kW 1 gång/varannat år

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

 • Eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning
  av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 1 gång/år
 • Eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning
  av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning 1 gång/tredje år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus 1 gång/tredje år

Eldstäder där eldning sker i större omfattning än för ett enskilt hushållsbehov

 • Eldstäder där eldnings sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 6 gånger/år
 • Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 1 gång/år