Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll av eldstad och skorsten ska genomföras med en viss regelbundenhet. Det är bara yrkesutbildade skorstensfejare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. 

Brandskyddskontrollens omfattarning

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Kontrollen omfattar anläggningen i dess helhet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt följande:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel
  • Kontroll av brandvarnare och dess funktion

Hur ofta ska brandskyddskontroll göras?

Frister (tidsintervall) för brandskyddskontroll föreskrivs av MSB (MSBFS 2014:6). Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år.

  • Värmepannor: värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis, har kontrollfristen tre år. Värmepannor som eldas med olja eller gas har kontrollfristen sex år.
  • Pelletseldning värmepannor: eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad för eldning med pellets har kontrollfristen sex år. Om en pelletsbrännare installeras i en gammal eller annan anläggning som inte är konstruerad speciellt för pellets är kontrollfristen tre år.
  • Köksspisar: köksspisar som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen tre år. Köksspisar där eldning sker i mindre omfattning har kontrollfristen sex år. Med mindre omfattning menas om de eldas i korta eldningscykler någon (en) gång per vecka eller mindre.
  • Lokaleldstäder: lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen tre år. Om lokaleldstaden används i mindre omfattning är kontrollfristen sex år. Detsamma gäller normalt för lokaleldstäder som finns i fritidshus.

Pelletskaminer: vid eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets är kontrollfristen sex år.