Eget avlopp

Enskilt avlopp är ett begrepp som omfattar olika typer av avloppsanläggningar som anläggs där det inte finns något kommunalt avloppsnät att ansluta till.

Tillstånd

För att få installera ett avlopp krävs tillstånd från eller en anmälan till Miljö- och byggavdelningen. Blanketter och e-tjänster finns på hemsidan. Avgifter för tillstånd och anmälan framgår av gällande taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Observera att du måste ha tillståndet innan du gör din avloppsanläggning.

Varför rena avloppsvatten?

Ett enskilt avlopp med god reningsfunktion är viktigt eftersom avloppsvatten från hushåll dels innehåller skadliga mikroorganismer såsom bakterier, virus, parasiter och dels innehåller näringsämnen som kan bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.

Var hittar jag mer information om olika avloppsanläggningar?

Det finns flera olika alternativ att välja mellan för den som planerar att installera ett enskilt avlopp. För att få lite tips och idéer om vilken typ av avloppsanläggning som skulle passa dig och ditt hushåll kan du gå in på avloppsguiden. Där finns oberoende information om olika typer av lösningar som är godkända samt en produktkatalog över godkända produkter som finns på marknaden.

I många avloppsanordningarna krävs en slamavskiljare före det egentliga reningssteget som t.e.x. kan utgöras av en markbädd eller infiltration. I slamavskiljaren avskiljs fasta partiklar som sedan samlas upp. Någon egentlig rening sker inte i slamavskiljaren eftersom en stor del av föroreningarna är lösta i vatten. Slamavskiljarens uppgift är att motverka att det fortsatta reningssystemet sätter igen.

Hög eller normal skyddsnivå

I särskilt känsliga områden t. e.x. inom skyddsområden för vattentäkter, samt nära sjöar och vattendrag ställs krav på hög skyddsnivå avseende miljö och/eller hälsoskydd. Det innebär att det ställs högre krav på reningsfunktion på avloppsanläggningar som ska anläggas inom dessa områden. Miljö- och byggavdelningen bedömer i varje enskilt fall om krav enligt hög skyddsnivå behöver ställas på det avlopp som ska anläggas.

Inventering av enskilda avlopp

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, där utsläpp av orenat avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar berörs av ett flertal områden som bl. a. grundvatten av god kvalité, ingen övergödning samt levande sjöar och vattendrag.

I syfte att arbeta för att uppfylla dessa miljömål har Kommunstyrelsen beslutat om att stegvis inventera kommunens enskilda avlopp och ställa krav på åtgärder på avloppsanläggningar med otillräcklig reningsfunktion. Många äldre avlopp har t.ex. enbart slamavskiljning och uppfyller därmed inte dagens reningskrav.