Konkurrensutsatt verksamhet

Eda kommuns konkurrensprogram syftar till att utnyttja ökad konkurrens som ett medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster till kommunmedlemmarna.

Kommunala uppgifter och åtaganden bör fullgöras där de kan lösas på bästa och kostnadseffektivaste sätt.

OMFATTNING

Detta konkurrensprogram gäller all kommunal verksamhet med undantag av:

  • Myndighetsutövning
  • Annan verksamhet som enligt lagar och författningar inte får bedrivas i privat regi
  • Valnämnd eller överförmyndarnämnd