Kontaktfamilj, familjehem

flicka som gungar

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo i sitt hem på grund av svårigheter i familjen eller egna problem. För dem krävs att det finns andra vuxna än föräldrarna. De flesta familjehemsplaceringar sker med föräldrarnas samtycke, men vissa måste ske med tvång. Även vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva familjehem.

Att vara familjehem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem för längre eller kortare tid. Familjen ska ge en naturlig hemmiljö och gemenskap. För att vara familjehem krävs att du har en trygg och stabil social situation och att det finns tid för en till i familjen.

Det kan ofta bli ett nytt sätt att leva för er som familj så det är viktigt att alla i familjen är överens om att ta emot ytterligare en familjemedlem. Som familj får man många positiva erfarenheter men kan även ställas inför svårigheter.

Som familjehem är du ställföreträdande förälder och tillsammans med socialtjänsten sker en planering för barnets framtid. Du ska hjälpa barnet att hålla kontakt med sina föräldrar. 

Kontaktfamilj

Det finns barn och ungdomar som det är mycket värdefullt för, att regelbundet få besöka en annan familj. Extra vuxna behövs som kan ge stöd och stimulans. Kontaktfamilj kan också behövas för vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Föräldrar kan behöva avlastning för vila eller tid att ägna sig åt sina övriga barn. Insatsen sker alltid frivilligt.

En kontaktfamilj är en familj som har möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom några helger i månaden. Det är viktigt att du har en trygg och stabil situation och att det finns värme och förståelse. Föräldrarna har ansvaret för barnet, men kontaktfamiljen är viktig i samarbetet runt barnet och för föräldrarna är du ibland ett stöd i vardagen. 

Utredning

Innan du får uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj görs en utredning och en kontroll i polis- och socialregistren. Det görs också ett hembesök vid utredning av familjehem och kontaktfamiljer. Du får utbildning och stöd genom socialtjänsten.

Ekonomisk ersättning

Ekonomisk ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen varierar utifrån uppdragets art, omfattning och svårighetsgrad. Arvode utgår för din insats och beskattas, du får omkostnadsersättning för barnets utgifter. Ett avtal mellan dig och kommunen reglerar rättigheter och skyldigheter.

Vi vill gärna få kontakt med dig som har tid, utrymme, intresse och engagemang för andra människor.