Servicedeklaration Bygglov

Byggnadsställning inomhus

Kommunens ansvar

Byggandet i kommunen styrs av ett antal lagar och föreskrifter, översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner för olika områden. Miljö- och byggavdelningen övergripande ansvar är att i sin myndighetsutövning och rådgivning styra samhällsbyggandet mot en hållbar utveckling. Miljö- och byggavdelningen handlägger bygglov och anmälningar enligt PBL (plan och bygglagen) och PBF (plan- och byggförordningen), utför bygginspektioner, samt utövar tillsyn inom områdena ventilation, hissar och liftar. Bygglov och anmälningar är avgiftsbelagda enligt särskild taxa.

Miljö- och byggavdelningen jobbar för att säkerställa detta.

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Vi ger utan kostnad råd och information om bygglov och anmälningar.
  • Beslut om bygglov meddelas inom 10 veckor från det att kompletta ansökningshandlingar kommit in.
  • Om ett ärende beräknas ta längre tid än ovanstående kommer du att informeras.
  • Vi upplyser om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.
  • Beslut om bygglov kungörs i Post- och Inrikestidningen, www.bolagsverket.se

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Att du kontaktar oss i god tid innan du vill börja bygga.
  • Att din ansökan eller anmälan är tydligt ifylld, efter bästa förmåga och är sanningsenligt samt bifogar de ritningar som krävs i bygglovet.
  • Att du följer villkor som ställs i bygglovet.
  • Du meddelar oss hur vi kan bli bättre.

TALA OM VAD DU TYCKER!

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra våra verksamheter. Använd i detta fall vårt formulär för synpunkter som du kan hitta på www.eda.se/synpunkter samt i Medborgarkontoret och hos den person eller verksamhet du haft kontakt med. Medborgarkontoret når du på 0571-281 00.

KVALITET I EDA KOMMUN

Vår strategiska plan innehåller områden som kommunen ska arbeta med för att förbättra kvaliteten på den kommunala servicen. Alla nämnder och verksamheter ska arbeta med dessa områden. Syftet är är att skapa en gemensam grund för arbetet med kvalitet i Eda kommun.

Kommunfullmäktige har fastställt fyra kännetecken/värdegrunder i kommunens strategiska plan. Vårt förhållningssätt i verksamheten utgår från medborgarfokus och kännetecknas av kvalitet, smidighet, tillgänglighet och småskalighet.