Lagstiftning

LOU - lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) är den lag som styr upphandlingen sker inom kommunen. Syftet med LOU är att de myndigheterna som gör upphandlingar på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansieriar offentliga upphandlingar.

Konkurrensen på den aktuella marknaden kan pressa priserna och leverantörerna ges möjlighet att tävla på samma villkor i en upphandling.

Lagen reglerar i detalj hur tex kommuner får agera när de köper (upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Bla är myndigheter skyldiga att annonsera alla inköp, detta för att intresserade företag ska kunna lämna anbud i kommunens upphandlingar.

LUF - LAGEN OM UPPHANDLING INOM FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) styr upphandling inom kommunens verksamheter inomområdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varoro, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

LUK - LAGEN OM UPPHANDLING AV KONCESSIONER

Lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147) gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att ansakffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av koncession.

LOV - lagen om valfrihetssystem

LOV, Lagen om valfrihetssystem (2008:962) är till för att låta de kommuner och landsting som vill, möjligheten att konkurrensutsätta verksamhet genom att brukaren/invånaren väljer utförare av tex hemtjänst.

De verksamheter som kan konkurrensutsättas är verksamheter inom handikapp- och äldreomsorgen samt hälso- och sjukvårdstjänster.