Kommunens skogsbruk

Utsikt över skogen vid Valfjällstoppen

Eda kommun äger cirka 1 280 hektar skog, varav 1 030 hektar är produktiv skogsmark och 250 hektar är tätortnära skog. Skogen är viktig för människors möjligheter till rekreation och upplevelser av olika slag.

I traditionellt skogsbruk ligger fokus på att få ut så mycket virke som möjligt, att skogen ska ge högsta möjliga avkastning. Vi har absolut en virkesrik fastighet, men för kommunens del handlar det mer om andra värden, till exempel att främja naturupplevelser och bidra till en bättre folkhälsa.

Har du önskemål om att ta ner träd eller andra skogliga åtgärder på kommunens mark kan du kontakta oss via e-tjänst.

Certifierad skog

Eda kommuns skog är gruppcertifierad enligt PEFC (PEFC/05-22-19) och FSC® (FSC-C105738) hos Skogscertifiering Prosilva. PEFC och FSC är internationella skogsstandarder som säkerställer att skogsbruket bedrivs med hänsyn till människa och miljö.

Klimatanpassat skogsbruk

Vi sköter vår skog med hänsyn till det nya klimatet. Extremväder blir tyvärr mer och mer vanligt, med både torka, översvämningar, stormvindar och värmeböljor. Detta resulterar bland annat i ökat antal vindfällen, toppbrott och träd som växer på för torr mark. Vi behöver därför ståndortsanpassa efter gällande markförhållanden, så att vi får rätt träd på rätt mark.

Under den extremt torra sommaren 2018 minskade granens förmåga att försvara sig mot skadeinsekten granbarkborre. Det fick till följd att stora mängder gran dödades och populationen av granbarkborre ökade explosionsartat. Varma somrar är en uppåtgående trend, senast i juli 2021 var det ovanligt varmt. I Sverige har aldrig tidigare så mycket gran dödats av granbarkborre som nu.

Ungefär hälften av skogen i Eda kommun består av gran, det är osedvanligt mycket. För att förhindra spridning av insekten och i vissa fall rädda virkesvärden får vi avverka mycket granskog just nu.

Tätortsnära skogliga åtgärder

Just nu pågår en relativt stor skogsvårdsinsats med röjning och gallring av ca 120 hektar tätortsnära skog. Några exempel på större insatser som planeras är dessa:

Charlottenberg

  • Naturvårdande skötsel och gallring i skogen bakom vattentornet.

Skog vattentornet

  • Föryngringsavverkning i skogen söder om Gunnarsbyskolan.

Skog Gunnarsbyskolan

Koppom

  • Naturvårdande skötsel med röjning och underröjning längs med älven.

Skog Koppom

Eda Glasbruk

  • Naturvårdande skötsel med röjning och underröjning längs med älven.

Skog Eda Glasbruk

Målet med åtgärderna är att minska riskerna för skogen med tanke på klimatförändringarna och att höja vitaliteten mot granbarkborre. Vi tar hänsyn vid avverkning och arbetar enligt gällande certifieringsstandard. Vi försöker så långt det är möjligt undvika rena föryngringsytor och sparar tall och lövträd. Naturvårdsträd som får växa och bli gamla och så småningom dö på plats skapar livsmiljöer för växter och djur som är beroende av gamla träd.

Dialogen med de närboende är en viktig del när vi till exempel tar ner riskträd eller utför gallringar. Därför uppmanar vi boende och föreningar i de berörda områdena att lämna synpunkter och ställa frågor till vår skogsförvaltare. Använd länken nedan för att komma till e-tjänsten.

Planerad skogsskötsel

I kartportalen får du information om var vi planerar att utföra skogsskötsel under året. Använd miniatyrkartan nedan eller gå till sidan: Kartportalen Eda

  • Klicka på den orange knappen för att se "Kartmeny"
  • Se till att ringen vid "Skogsbruksplan" är ibockad
  • Zooma in i kartan 

2024-01-16

Relaterad information

Skogscertifiering Prosilva