Edas naturpärlor

Projektet Naturpärlor i Eda kommun har som mål att leda ut kommuninnevånare och turister till 12 utvalda av 45 naturområden.

En broschyr som sammanfattar en beskrivning av de 12 naturområdena har skickats ut till samtliga hushåll i kommunen.
De utvalda områdena skall göras mer tillgängliga för besökare och kunna erbjuda till exempel rastplatser, parkeringsplatser, vandringsleder, informationstavlor med mera.
Områden som ingår och åtgärder som skall genomföras i LONA projektet ”Besök naturpärlor i Eda kommun” är:

Vildmarksområdet Fogdegroparna

Vargspår
Uppsättning av informationstavlor om Fogdegroparnas karaktär och djurliv sätts ut på strategiska platser i området.

Bysjöns fågeltorn

Vy från bysjöns fågeltorn
Renovering och komplettering av fågeltornet samt anläggande av parkeringsplats. Informationstavlor sätts upp vid parkeringsplatsen och i fågeltornet om fågellivet i Bysjön. Åtgärdena vid Bysjöns fågeltorn blev färdigställda under 2014.

Jösseälven-Häljebodaforsen

Häljbodaforsen
Ett par rastplatser, ett vindskydd med grillplats samt informationsskyltar placeras ut efter älven vid strategiska platser.

Billan

Man i vatten
Informationsmaterial om älven Billan samt om flodkräftor och flodpärlmusslan ska tas fram och sättas upp på informationstavla vid strategisk plats vid älven. En stig till denna ska iordningställas.

 
Ängsmarken i Boda, Skillingmark.

Ängsmark i Boda, Skillingmark
Hävd och skötsel av ängsmarken i Boda, Skillingmark. Informationstavlor, parkeringsplats samt en stig markerad i form av fjärilar, som kan följas efter ängsmarken där besökaren kan läsa via informationstavlor på plats vid växterna, om de olika örter/växter som finns i området. En inventering av insekter och floran har genomförts av Dan Mangsbo, Läs mer om Ängsmarken i Boda! Åtgärdena vid Boda ängar blev färdigställda under 2014.

Utsiktstornet Fågelåsen i Skillingmark

Torn vid fågelåsen
En parkeringsplats anläggs för besökare där även informationstavla med tillhörande information finns. Den befintliga stigen som leder till utsiktstornet markeras och förbättras.

Omslag til naturpärlor
Informationsbroschyren ”Naturpärlor i Eda kommun”
Broschyren kommer att nytryckas samt översättas till engelska, tyska och holländska.

2010 beviljade länsstyrelsen i Värmland bidrag till detta LONA projekt. Projektet beräknas vara avslutat 30 juni 2015. 

Logga Lona

Projektet "Eda kommun pärlor" har finansierats av statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen sk. LONA. LONA bygger på att statliga medel matchas med lokala initiativ. Det är en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål som är knutna till naturvård.