Vårdutskottets dagordning

Vårdutskottet sammanträder tisdagen den 7 september 2021, kl 08:00
Plats: Digitalt / KS-salen, Charlottenberg.

Inledande formalia

• Upprop av ledamöter.

• Val av justerare. (Kommunkontoret Charlottenberg, 2021-09-2´13 kl. 14:00)

Ärende

 1. Revidering av riktlinje Myndighetsbeslut - biståndsbeslut SoL äldre och funktionshindrade
 2. Revidering av riktlinje för rehabilitering och habilitering
 3. Information
 4. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt diskussion om god ekonomisk hushållning
 5. Budget- och verksamhetsplanering 2022-2024
 6. Delårsbokslut med helårsprognos 2021
 7. Rapport ej verkställda beslut, kvartal 2
 8. Införande av IBIC
 9. Rapport Helseplan
 10. Kvalitetssäkring LSS boendet Måsvägen

Individärenden

 1. Ansökan särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL
 2. Övervägande om fortsatt vård enligt LVU
 3. Ansökan om fortsatt placering på stödboende
 4. Övervägande av vård vid placering jml 13§ LVU
 5. Övervägande av vård vid placering jml 13§ LVU
 6. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL

Upplysningar

 • Ordförande, vice ordförande, verksamhetschef och sekreterare deltar fysiskt. Övriga ledamöter och ersättare deltar på distans.
 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
 • Ledamot som är hindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.