Socialnämndens dagordning

Socialnämnden sammanträder tisdagen den 7 december 2021, kl 08:00

Plats: Digitalt.


Inledande formalia

• Upprop av ledamöter.

• Val av justerare. (Kommunkontoret Charlottenberg, 2021-12-14 kl. 15:00)

Ärende

 1. Information 2021
 2. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021
 3. Budget- och verksamhetsplanering 2022-202
 4. Internkontrollrapport 2021
 5. Internkontrollplan 2022
 6. Revidering av riktlinje gällande verkställighet av insatser inom vård och stöd
 7. Taxor och avgifter 2022

Upplysningar

 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet.
 • Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Individärenden

 1. Anmälan om ordförandebeslut 4 kap. 1 § SoL
 2. Övervägande om vård vid placering enligt 13 § LVU
 3. Placeringsbeslut enligt § 11 LVU
 4. Övervägande om vård vid placering enligt 13 § LVU
 5. Vård i familjehem enligt SoL
 6. Ansökan om bistånd skyddat boende enligt 4 kap 1 § SoL
 7. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
 8. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
 9. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
 10. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
 11. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
 12. Redovisning av delegationsbeslut
 13. Information om placeringar

Upplysningar

 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten