Socialnämndens dagordning

Socialnämnden sammanträder tisdagen den 6 december 2022, kl 08:00

Plats: KS-salen 


Inledande formalia

• Upprop av ledamöter.

• Val av justerare. 2022-12-12 kl. 13:00

Ärende

 1. Information
 2. Demensplan inom vård och stöd
 3. Internkontrollrapport 2022
 4. Rökförbud på särskilt boende
 5. Revidering av riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 6. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
 7. Sjukfrånvaroredovisning
 8. Redovisning av delegationsbeslut
 9. Revidering av socialnämndens reglemente

Individärende

 1. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL 
 2. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
 3. Medgivandeutredning enl. 6 kap. 6 § SoL
 4. Medgivandeutredning enl. 6 kap. 6 § SoL
 5. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
 6. Övervägande vid placering enligt 6 kap 8 § SoL
 7. Information

Upplysningar

 • Ledamöter är kallade att delta i sammanträdet. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet. Icke tjänstgörande ersättare har ej rätt att närvara vid behandling av individärenden. 
 • Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet kallar själv i första hand in sin personliga ersättare. I andra hand kallas ersättare in enligt den särskilda inkallelseordningen.
 • Sammanträdet är stängt för allmänheten.