SMARTIS

logga smartis

Politiskt beslut om att SMARTIS-konceptet införs i hela grundskolan i Eda kommun har tagits (2018-12-04). En arbetsgrupp med lärare, rektor, fritidspedagog, hälsokonsulent och folkhälsosamordnare kommer under våren 2019 att se på ett nyreviderat arbetssätt som säkerställer att alla elever i Eda får ta del av konceptet inför höstterminen 2019.

Tidigare har arbetsgruppen tagit fram en SMARTIS-pärm för att säkerställa att all personal har de verktyg man behöver samt en folder. Visionen med SMARTIS är att vi ska få friska elever i Eda kommun genom ökad fysisk aktivitet och utbildning kring vikten av sunda levnadsvanor.

SMARTIS går ut på att via aktiviteter kopplade till skolans verksamhet få fler barn i rörelse samt att bidra till utveckling av sunda levnadsvanor. Vi vill att elever i Eda grundskola ska röra på sig av fri vilja, samtidigt som de tycker det är roligt och känna rörelseglädje!

Eleverna ska inse vikten av bra kunskap om sin hälsa och gå ur skolan med ett gott självförtroende. SMARTIS schemaläggs och genomförs ca 20 minuter de dagar eleverna inte har idrott på schemat i möjligaste mån. Rörelseglädje och fysisk aktivitet är grunden i SMARTIS. Viktiga byggstenar i upplägget är också kost och självkänsla. Alla aktiviteter som genomförs ska präglas av lek, rörelseglädje och samarbete, därför innehåller SMARTIS inga tävlingsmoment eller bollsporter.

Lärare och fritidspedagoger är de drivande aktörerna men konceptet uppmuntrar även att man låter äldre elever leda de yngre eller elever på högstadiet som leder klasskamrater. SMARTIS blir då ett inslag i ledarutbildningen inom hälsa och idrott.