SMARTIS

logga smartis

Ett historiskt politiskt beslut om att SMARTIS-konceptet införs i hela grundskolan i Eda kommun togs 2018-12-04. En arbetsgrupp med lärare, rektor, fritidspedagog, hälsokonsulent och folkhälsosamordnare finns kopplat till arbetet som säkerställer att alla elever i Eda får ta del av konceptet.

En SMARTIS-pärm för att säkerställa att all personal har de verktyg man behöver samt en folder finns. Visionen med SMARTIS är att vi ska få friska elever i Eda kommun genom ökad fysisk aktivitet och utbildning kring vikten av sunda levnadsvanor.

SMARTIS går ut på att via aktiviteter kopplade till skolans verksamhet få fler barn i rörelse samt att bidra till utveckling av sunda levnadsvanor. Vi vill att elever i Eda grundskola ska röra på sig av fri vilja, samtidigt som de tycker det är roligt och känna rörelseglädje!

Eleverna ska inse vikten av bra kunskap om sin hälsa och gå ur skolan med ett gott självförtroende. SMARTIS genomförs dels genom rastaktiviteter, planerade schemalagda aktiviteter eller som brain-breaks under lektionerna. Rörelseförståelse och fysisk aktivitet är grunden i SMARTIS. Viktiga byggstenar i upplägget är också kost och självkänsla. Alla aktiviteter som genomförs ska präglas av lek, rörelseförståelse och samarbete, därför innehåller SMARTIS inga tävlingsmoment eller bollsporter.

Lärare och fritidspedagoger är de drivande aktörerna men konceptet uppmuntrar även att man låter äldre elever leda de yngre eller elever på högstadiet som leder klasskamrater. SMARTIS blir då ett inslag i ledarutbildningen inom hälsa och idrott.

Logga smartis