Byggprocessen

Projektinformation Kv Violen 1

Projektet Kv. Violen 1 i Charlottenberg är ett samarbete mellan ByggDialog och Eda kommun. Målet är om- och tillbyggnad på Petersborg, för att kunna samla och utöka demensvården i kommunen. Här kan du löpande följa byggarbetet.

Pågående arbete - Etapp 1

  • Mark: Markarbeten utemiljö, justering för grundläggning, schaktning gångväg.
  • Bygg: Rivning befintlig fasad, förberedande åtgärder för anslutning i befintlig fasad, gjutning bjälklag hus 17, gjutning platta på mark hus 16, rivning hus 10.
  • VS: Rördragning avlopp, dragning av stråk under central.
  • El: Rivning hus 10.

Allmän information

Skyddsronder äger rum varje vecka tisdag kl. 09.30. Arbetsmiljöplan och säkerhetsföreskrifter är anslagna på informationstavlan på projektkontoret. Om du upptäcker något som kan innebära en arbetsmiljörisk ring 010-459 88 52 eller fyll i ett kort och lämna till platschefen på din arbetsplats. ByggDialogs ordnings- och skyddsregler gäller inom projektets avgränsade arbetsområden. Säkerheten först!

Kontakt

Produktionschef - Lars Bryntesson: 010-459 88 49
Projektingenjör - Alexander Sundell: 010-459 88 52
Arbetsledare - Axel Lundquist: 072-595 89 34
Förman - Robin Wassberg: 010-459 89 55
Projektchef - Emma Blomgren: 010-459 88 17
Skyddsombud - Jyrki Thorén: 010-459 89 07
Representant kommunen - Mats Melin: 070-302 44 07

2022-09-09