Hjälp i hemmet

Kvinna som sitter på sängkanten

Ibland behöver man stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv. Att få hjälp i hemmet gör det lättare att bo kvar även när du har svårt att klara  vardagen på egen hand.
Vi erbjuder olika former av stöd som anpassas till din situation och dina behov. Kontakta kommunens biståndshandläggare som hjälper till att utreda och bedöma vilken sorts hjälp just du behöver.

DU KAN BLAND ANNAT ANSÖKA OM FÖLJANDE STÖD:

Hemtjänst kan vara hjälp med personlig omvårdnad i form av hjälp med klädsel och hygien, toalettbesök och dusch. Du kan även få hjälp med mer serviceinriktade insatser om hjälp med städ och tvätt.

Ansökan

Ansökan görs skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren. Endast du själv, ombud eller laglig företrädare kan göra ansökan. Anhöriga/närstående har ingen laglig bestämmanderätt att företräda dig om de inte har fullmakt eller är din god man/förvaltare.

Om du har behov av insatser från kommunen i samband med utskrivning från sjukhus kallas det till ett utskrivningsmöte. Där görs en individuell plan tillsammans med dig och eventuell anhörig, sjuksköterska från regionen, biståndshandläggare samt vid behov sjuksköterska och/eller fysioterapeut/arbetsterapeut från kommunen. Planeringen görs för att du ska få en trygg återgång till hemmet med den hjälp som du behöver.

Kommunen använder sig inte av förenklad biståndsbedömning utan alla ansökningar om insatser ska behovsbedömas, utredas och beslutas av en biståndshandläggare.

Det går att ansöka om vissa insatser via e-tjänst. 
För att använda e-tjänsten krävs att sökanden har e-legitimation.

Utredning

Biståndshandläggaren gör en utredning och en individuell bedömning som utgår från dina möjligheter och behov.

Beslut

Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan. Beroende på hur omfattande utredning biståndshandläggaren behöver göra, kan tiden tills du får ditt beslut variera mellan en till fem veckor.

Förändring av befintligt biståndsbeslut

Om ditt hälsotillstånd förändras och du är i behov av fler/färre insatser, eller att du klarar dej utan insatser från hemtjänsten, så kontaktar du din biståndshandläggare för en ny bedöming och beslut.

Överklaga

Är du inte nöjd med beslutet kan detta överklagas till Förvaltningsrätten.
Din biståndshandläggare kan hjälpa dig att överklaga.
Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.