Noresunds herrgård och närområde

Bild på herrgårdsområdet med trädallé, herrgårdsbyggnad och annex

PLANENS SYFTE

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling vid Noresunds herrgårdsområde och golfbana med boende, tillfälligt boende, besöksanläggning och småbåtshamn. Planen syftar vidare till att möjliggöra för en mer lämplig och uppstyrd parkering, uppställnings- och campingplatser för husbilar och husvagnar, rekreationsmöjligheter och tillgänglighetsanpassning samt att kunna anordna för besöksnäringen tillhörande komplementbyggnader exempelvis maskinhall för golfbaneutrustning och servicebyggnad.

Planen är inte helt förenlig med kommunens översiktsplan samt kan ha ett betydande intresse för allmänheten och handläggs därför med utökat förfarande. Planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

SAMRÅD

Planförslaget var föremål för samråd från 15 november till och med 13 december 2021, där länsstyrelsen samt andra berörda myndigheter, kommuner, berörda sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra som har intresse av planförslaget gavs möjlighet att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens ställningstagande.

Status - Granskning (OBS. förlängd tidsperiod)

Planhandlingarna är nu föremål granskning 19 augusti till 19 september 2022 och finns tillgängliga längre ned på denna sida samt hos kommunens medborgarkontor. Fastighetsförteckning tillhörande planen kan begäras ut hos kommunens medborgarkontor. Öppettider finns på kommunens hemsida (startsida).

Länsstyrelsen samt andra berörda myndigheter, kommuner, sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, boende och andra som har intresse av planförslaget bereds härmed tillfälle att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget.

Synpunkter skickas via mail kommun@eda.se eller skriftligen till:

Eda kommun
Plansektionen
Box 66
673 22 Charlottenberg

Synpunkterna ska vara kommunens plansektion tillhanda senast 2022-09-19, den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.