Noresunds herrgård och närområde

Bild på herrgårdsområdet med trädallé, herrgårdsbyggnad och annex

PLANENS SYFTE

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheterna Skarbol 1:77 och del av Skarbol 1:2 vid Noresunds golfbana med boende, mer lämplig och uppstyrd parkeringsyta, maskinhall för golfbaneutrustning samt rekreationsmöjligheter och tillgänglighetsanpassning. Planen syftar även till att skapa möjlighet till båtbrygga.

Planen är inte helt förenlig med kommunens översiktsplan samt kan ha ett betydande intresse för allmänheten och handläggs därför med utökat förfarande.

SAMRÅD

Planförslaget var föremål för samråd från 15 november till och med 13 december 2021, där berörda sakägare, fastighetsägare, ev. arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och andra som har intresse av planförslaget gavs möjlighet att framföra synpunkter eller erinringar på planförslaget.

Status

Inkomna synpunkter under samrådet ska sammanställas och redovisas i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunen ställningstagande.