Arvika-Eda överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Eda och Arvika kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd; Arvika-Eda överförmyndarnämnd. Arvika kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Arvikas organisation. Överförmyndarenhetens tjänstepersoner sköter det praktiska arbetet för nämnden och sekreteraren i nämnden är anställd i Arvika kommun.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar verksamheten gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver en ställföreträdare. Nämnden utövar tillsyn och granskar det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Hur går en ansökan om god man eller förvaltare till?

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialtjänsten, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. En ansökan om god man görs av den enskilde direkt till tingsrätten medan en anmälan om behov görs till överförmyndarenheten. Vid ansökan om god man eller förvaltare ska läkarintyg och personbevis bifogas, blankett finns på Arvika kommuns hemsida. Överförmyndarnämnden utreder om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och det är tingsrätten som tar beslutet. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Många personer har de baskunskaper som krävs för att ta ett ordinärt uppdrag som god man.