Arvika-Eda överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Eda och Arvika kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd; Arvika-Eda överförmyndarnämnd. Arvika kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i Arvikas organisation. Överförmyndarenhetens tjänstepersoner sköter det praktiska arbetet för nämnden och sekreteraren i nämnden är anställd i Arvika kommun.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar verksamheten gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Nämnden granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Hur går en ansökan om god man eller förvaltare till?

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialtjänsten, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. Vid ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska läkarintyg samt personbevis bifogas. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!