Allmänna utskottet

Kommunstyrelsens ordförande är utskottets ordförande.

Allmänna utskottet är inrättat i syfte att bereda och besluta i frågor kopplade till kommunledningsstabens verksamhetsområde samt kommunövergripande frågor.

Allmänna utskottet ansvarar för förvaltning och utveckling av:

 • strategiska personalfrågor, samt frågor om förtroendevaldas villkor
 • övergripande arbetsgivar- arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor
 • personalpolitiken och personaladministrationen
 • jämställdhet och likabehandling
 • pensioner
 • övergripande ekonomisk planering och uppföljning
 • frågor som rör ekonomisk förvaltning
 • inköp och upphandling
 • näringslivsverksamheten
 • arkivverksamheten
 • informationsverksamhet, marknadsföring och kommunikation
 • IT och data/telekommunikation
 • EU, internationella kontakter och vänortsbyten
 • övergripande administrativa frågor
 • turism och besöksnäringen
 • kollektivtrafik
 • folkhälsoverksamheten
 • krisberedskap, civilt försvar, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och POSOM
 • översiktsplanering
 • klimat och hållbarhet

Allmänna utskottet är tillika budgetberedning och bokslutsberedning.

Sammanträden

Utskottet sammanträder varje månad med undantaget juli månad. Sammanträdet är inte offentligt. Dagordning för sammanträdet publiceras på kommunens webbplats ca en vecka innan sammanträdet äger rum.