Allmänna utskottet

Kommunstyrelsens ordförande är utskottets ordförande.

Allmänna utskottet är inrättat i syfte att bereda och besluta i frågor kopplade till kommunledningsstabens verksamhetsområde samt kommunövergripande frågor.

Allmänna utskottet ansvarar för förvaltning och utveckling av:

 • strategiska personalfrågor, samt frågor om förtroendevaldas villkor
 • jämställdhet och likabehandling
 • övergripande ekonomisk planering och uppföljning
 • frågor som rör ekonomisk förvaltning
 • inköp och upphandling
 • övergripande arbetsgivar- arbetsmiljö- och personalpolitiska frågor
 • personalpolitiken och personaladministrationen
 • näringslivsverksamheten
 • arkivverksamheten
 • informationsverksamhet, marknadsföring och kommunikation
 • IT och data/telekommunikation
 • eventuella internationella kontakter och vänortsbyten
 • övergripande administrativa frågor
 • stöd till föreningslivet samt tillhandahålla lokaler för sport- och fritidsverksamhet
 • kulturverksamheten
 • folkhälsoverksamheten
 • biblioteksverksamheten
 • turism och besöksnäringen
 • fritidsgårdar
 • kollektivtrafik

Allmänna utskottet är tillika budgetberedning och bokslutsberedning.

Sammanträden

Utskottet sammanträder varje månad med undantaget juli månad. Sammanträdet är inte offentligt. Dagordning för sammanträdet publiceras på kommunens webbplats ca en vecka innan sammanträdet äger rum.